Arbeidsutvalget i Fiskarlaget har behandlet spørsmålet om behov for refordeling i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N.

Diskusjonstema i nord og sør

Leder Kåre Heggebø forteller at en eventuell justering i reguleringsopplegget også har vært diskusjonstema i Sør-Norges Fiskarlag og Nord Fiskarlag, og innspillene er som vanlig lagt til grunn i behandlingen av spørsmålene i saken.

Heggebø sier at Fiskarlaget ut ifra en helhetsvurdering, basert på tidligere års erfaring med regulering av fartøygruppen og innspillene fra medlemslagene, landet på å tilrå myndighetene å avvente en eventuell refordeling i åpen gruppe.

Langt lavere kvoter i år

Heggebø understreker at inneværende års disponible gruppekvote i denne fartøygruppen er langt lavere sammenlignet med kvotene de to foregående årene.

Kvoten i 2024 er om lag to tredjedeler av kvoten i 2023 og halvparten av kvoten i 2022.

Kåre Heggebø viser videre til at fartøy i åpen gruppe fisket 1406 tonn torsk sist uke (uke 11), men at værforholdene da var dårlige.

– Fisketakten vil ta seg opp

- Det er rimelig å forvente at fisketakten tar seg vesentlig opp når været bedrer seg.

Erfaringsmessig vet vi at fisketakten varier mye i de enkelte ukene i åpen gruppe i hovedsesongen, og at kapasiteten i flåtegruppen er stor dersom forholdende ligger til rette for et godt fiskeri, sier Heggebø.