I et brev til fiskeriministeren viser Fjordfiskenemdas leder Helga Pedersen til fiskeridirektørens forslag for regulering av åpen gruppe i 2019, som innebærer store kutt. Totalkvoten foreslås satt til 17 806 tonn, noe som innebærer at de garanterte kvotene vil være på kun 5,3 tonn for de minste fartøyene i gruppen og 8,5 tonn for fartøy over 10 meter.

Diskusjonen om torskereguleringene for 2019 har i stor grad handlet om kvotene for åpen gruppe. Fjordfiskenemda finner grunn til å minne om at det i den store sammenhengen dreier seg om relativt små kvantum torsk som har stor samfunnsmessig betydning; ikke minst for de sjøsamiske områdene.

Fjordfiskenemda finner også grunn til å minne om at lovverket har tre sentrale bestemmelser som berører de sjøsamiske fiskeriene:

Deltakerloven § 21 tredje ledd: «Uten hinder av bestemmelser fastsatt i medhold av første ledd har personer som er bosatt i Finnmark, kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord og de områder med sjøsamisk innslag i resten av Troms og Nordland som Kongen fastsetter, rett til å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper. Retten etter første punktum gjelder bare for den som står i fiskermanntallet og eier et merkeregistrert fartøy under 11 meter. Kongen kan ved forskrift fastsette at bestemmelsen i første punktum også gjelder andre fiskerier.»

Havressursloven § 7 g: «at forvaltningstiltak er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur»

Havressursloven § 11 sjette ledd: «I område som er omfatta av deltakerloven § 21 tredje ledd,​1 skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn.»

Disse lovbestemmelsene går foran kvotefleksforskriften. Fjordfiskenemda forutsetter at Fiskeri- og kystdepartementet vil sikre at reguleringene for 2019 er trygt innenfor lovens formål og bestemmelser når reguleringene for neste år fastsettes.

Fiskeriforvaltningen er som nevnt forpliktet av havressurslovens § 7 g å sørge for at forvaltningstiltak er med og sikrer det materielle grunnlaget for samisk kultur. Åpen gruppe er av særlig betydning i de sjøsamiske områdene. Reguleringene for 2019 må derfor sikre forutsigbarhet for åpen gruppe og de sjøsamiske områdene.

Fjordfiskenemda tilrår at åpen gruppe må få videreført sitt kvantum på 2018-nivå, jfr. fjordfiskenemdas vedtak av 24. september i år.

Helt konkret foreslår fjordfiskenemda:

- At åpen gruppe tildeles en kvote på 21 000 tonn for 2019, herav 1100 tonn til ferskfiskordningen.

- At overfisket i 2018 belastes toppen av totalkvoten

- At avsetninga til kystfiskekvota settes til 3000 tonn

- At kystfiskekvoten videreføres som tilleggskvote til alle fartøy i åpen gruppe i virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Kvotene må ligge på et nivå som gir grunnlag for å videreføre dagens aktivitet i området. Utnyttelsen av kystfiskekvoten har vært varierende siden den ble innført, med både underutnyttelse og overutnyttelse. Derfor er det viktig at fiskerimyndighetene fortløpende vurderer tilleggskvotene i lys av hvordan fisket utvikler seg.