I et styremøte 23. april har Flakstad Fiskarlag fattet følgende uttalelse om raudåtefisket:

Flakstad Fiskarlag viser til «forsøksfiske» etter rødåte, med et uttak på 256.000 tonn. FF vil på det sterkeste fraråde et slikt fiske.

Om myndighetene likevel mener at dette skal gjennomføres krever FF at dette fisket kun skal tillates utenfor eggakanten, med en grense oppad til 1000 meters dybde. FF er også kritiske til et slikt uttak så langt ned i næringskjeden.

Samtidig er vi overbevist om at et slikt fiske også medfører et stort uttak av yngel og larver til andre fiskeslag.

FF reagerer også sterkt på fiskeriminister Harald T. Nesvik sine uttalelser om at «vi har nå kunnskap nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte». Vi finner dette utrolig, spesielt med tanke på at en av forskerne han støtter seg til er en av grunnleggerne av firmaet Calanus AS, som driver produksjon av kapsler som kosttilskudd, basert på rødåte.

FF vil gjenta at vi kan ikke akseptere et slikt uttak, der også andre bestander vil bli rasert! FF ser på dette «forsøksfisket» etter rødåte som en like stor trussel for fiskeribestanden som petroleum virksomhet i områdene utenfor her.