Kyst og Fjords lesere har blitt kjent med denne saken nå i høst, etter at kravet om å føre fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter blir endret fra 1. januar 2013. Fisker Jens Stensen fra Vardø er en av mange som rammes og som ikke skjønner at han med 38 års fartstid som fisker ikke er egnet til å føre sin egen fiskebåt mer.

Norges Kystfiskarlag tar nå saken videre.

Lovligheten

- Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved lovligheten av at en ny forskrift på et område (kvalifikasjonsforskriften) overprøver bestemmelsene i eksisterende forskrift på et annet område (krav til sikkerhetsopplæring), på en slik måte at fiskere som har forholdt seg til eksisterende regelverk for sikkerhetsopplæring ikke lenger kvalifiserer til å utøve sitt yrke. Også dette er en problemstilling som bes vurdert nærmere juridisk.

Ny gjennomgang

Norges Kystfiskarlag anmoder på denne bakgrunn om en ny gjennomgang av kravene til fargesyn, samt kravene til sikkerhetskurs/repetisjonskurs for fiskere over 60 år i forbindelse med utstedelse av Fiskeskipper klasse C sertifikat på grunnlag av tidligere yrkespraksis.

- Vi kan ikke akseptere at nytt regelverk gis tilbakevirkende kraft for eksisterende fartøyeiere på en måte som i praksis utestenger dem fra videre nærings- og yrkesutøvelse, med de konsekvenser som her er synliggjort.

Norges Kystfiskarlag ber i den forbindelse også om Nærings- og handelsdepartementets vurdering av ovenfornevnte problemstillinger.

- I påvente av nærmere avklaring, og for å gi fiskerne nødvendig tid til å tilpasse seg regelverket, bes videre søknadsfristen for utstedelse av sertifikat forlenget til minimum 1. juni 2013, heter det fra Norges Kystfiskarlag.