Nærings- og fiskeridepartementet vil la de minste fiskebåtene fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene som en prøveordning ut 2018. Hensikten er å innhente erfaringer, spesielt knyttet til fiskepresset på kysttorsk og andre lokale fiskebestander.

- Et slikt unntak vil gi de mest værutsatte fartøyene større frihet til å velge de fiskeredskapene de selv mener er best egnet, og det gir bedre muligheter til å fiske mer fornuftig, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim.

Dette er et unntak, som skal gjelde de minste fiskebåtene. Fartøyet må være under 11 meter største lengde, og dessuten ha en største bredde under 4,5 meter og et lasterom under 20 m3. Disse begrensningene i størrelse er for å unngå et snurrevadfiske innenfor fjordlinjene hvor fangsteffektiviteten er større enn fangsteffektiviteten til et tradisjonelt fartøy på 10-11 meter.

Lasteromstørrelse er ikke innarbeidet i Fiskeridirektoratets fartøyregister for så små fartøy, og fartøy som skal benytte seg av unntaket må derfor først dokumentere fartøyets størrelse overfor Fiskeridirektoratet.

Da departementet sendte saken på høring var det i høringsnotatet foreslått et tilleggsvilkår om begrensning på snurrevadens størrelse, men departementet har etter høringen funnet det mer hensiktsmessig å heller sikre at unntaket bare gjelder fartøy under en viss størrelse.

Høringen omfattet også et forslag om å åpne for at fartøy opp til 15 meter skulle kunne fiske med snurrevad i Henningsværboksen i perioder hvor området er åpent for skreifiske. Det er imidlertid besluttet å ikke åpne for dette.

I enkelte områder innenfor fjordlinjene finnes det forbud mot bruk av snurrevad i form av lokale reguleringer, og det nye unntaket åpner ikke for snurrevadfiske i disse områdene.