– Vi gleder oss til å samarbeide med forskere ved Harvard om viktige utfordringer i nordområdene, sier direktør for senteret i Bodø, Frode Mellemvik.

Møtes på Island

I en pressemelding skriver Nordområdesenteret at The Arctic Initiative ved Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs (Belfer Center) og Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet i dag har inngått en avtale om samarbeid, blant annet knyttet til utvikling av kunnskap om bærekraft, ledelse og styring i Arktis.

På Island i oktober blir det workshop mellom Belfer Center og Nordområdesenteret, der man skal arbeide med å finne de beste måtene for å utveksle erfaringer og forskningsresultater på. Det skjer før konferansen Arctic Circle, som er en av de viktigste internasjonale arktiske konferansene, med besøk av både statsministere, presidenter og kongelige, skriver senteret.

Norge leder Arktisk Råd

Norge har for tiden lederskapet i Arktisk Råd, og bærekraftig økonomisk utvikling samt arbeidet med å sikre bosetting og levekår i Arktis er sentrale områder som Norge ønsker å arbeide med.

- Dette er også området som Nordområdesenteret arbeider mye med, ikke minst gjennom prosjektene Business Index North, som har utviklet metoder for å måle den økonomiske utviklingen i Arktis, samt i prosjektet InnNord, som ser konkret på hva som skal til for å snu flyttestrømmen, skriver senteret.

Urfolksperspektiver

– For å styrke bærekraftig utvikling i Arktis trenger vi mer kunnskap ikke minst knyttet til de temaene som vi skal samarbeide om. Et av temaene som vi vil arbeide med er ledelse, og vi vil utvikle kunnskap om ledelse i Arktis utfra en bred og åpen tilnærming. Dette innbefatter blant annet å utvikle kunnskap om ledelse utfra urfolks- og lokale perspektiver, samt utfra tilnærmingene som anvendes av nærings- og samfunnslivsledere i nordområdene.

- Nordområdesenteret har et nasjonalt ansvar for å utvikle kunnskap om mulighetene til nærings- og samfunnslivet i nordområdene, og samarbeidet med Belfer Center ved Harvard vil styrke oss i dette arbeidet.

Om Nordområdesenteret:

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene. Senteret ble etablert i 2007 og ligger under Handelshøgskolen Nord universitet.

Stortinget definerte i 2021 at Nordområdesenteret skal være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskap om Nordområdene og næringslivets muligheter. Nordområdesenteret har et utstrakt samarbeid med bedrifter og institusjoner i offentlig sektor. Nordområdesenteret mottar basisstøtte over statsbudsjettet og er også finansiert gjennom mange store prosjekter.