Kystverket har nå levert sin vurdering av om det er mulig å gjennomføre prosjekt Stad skipstunnel til en lavere kostand enn det som ble skissert i revidert nasjonalbudsjett. Svaret er ja, men at det vil gå vesentlig ut over tunnelens kvalitet.

Etter at det tidligere i vinter ble klart at tunnelens kostnadsanslag hadde økt fra drøye fire til litt over sju milliarder kroner fikk Kystverket 23. mai en bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet der de ble bedt om å vurdere mulighetene for å gjennomføre prosjektet Stad skipstunnel til en lavere kostnad.

Dårligere sikring

Kystverket leverte 15. juni en vurdering til Nærings- og Fiskeridepartementet, hvor man peker på muligheten for å redusere prosjektkostnaden med inntil en halv milliard kroner.

Les Kystverkets rapport her

200 millioner av besparelsen handler om å deponere masser i havet istedenfor å benytte dem på land. Dette bemerker Kystverket som ikke gjennomførbart innenfor prosjektets nåværende styringsdokumenter fordi det rammer samfunnsnytten man vil oppnå ved bruk av massene på land.

Ytterligere 124 millioner kan spares inn på å redusere vann- og frostsikringstiltak i tunnelen, men dette vil kunne føre til at tunnelen i perioder vil være stengt på grunn av fare for fallende is.

Redusere usikkerhet

Resten av innsparingspotensialet knyttes til reduksjon av usikkerhetsbildet, fremgår det av Kystverkets rapport.

– På generelt grunnlag jobber Kystverket kontinuerlig med å optimalisere prosjektet for å redusere kostnader og usikkerhet. Siden kostnads- og usikkerhetsanalysen 15. februar, har vi blant annet jobbet med å regulere inn nye anleggstunneler og anleggsveier for mer effektivt masseuttak fra tunnelen. Samtidig er vi i sluttfasen med et dimensjoneringsprosjekt sammen med SINTEF, som går på å analysere og dimensjonere entringskonstruksjoner og fenderkonsept til skipstunnelen. I sommer skal vi dessuten gjennomføre en ny runde med kjerneboring, for å ha bedre kontroll på fjellkvalitet og grunnforhold, som er et annet sentralt risiko- og usikkerhetselement i prosjektet, sier prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad i en pressemelding.

Han understreker at redusert risiko og usikkerhet gir potensiale for reduserte kostnader.

Oppdatere nytteberegningene

Kystverket skal også oppdatere beregningen av nyttevirkningene fra skipstunnelen. Dette inkluderer både en oppdatering av eksisterende nyttevirkninger basert på ny trafikkanalyse, nye trafikkprognoser og kartlegging av mulige nye nyttevirkninger, som gjenbruk av steinmasser fra skipstunnelen til nye havner, næringsareal og samfunnsnyttige formål.

Mye arbeid er gjort

Kystverket peker i sin rapport på at forberedelsene for Stad skipstunnel har kommet langt, ikke minst gjelder dette grunnerverv og eiendomsovertagelser. Totalt har Kystverket planer om å erverve 20 bygninger. For 15 av disse bygningene, der flesteparten er i Kjøde, er det allerede inngått avtale om overtagelse. Av disse er tre bolighus, der de siste beboerne flytter ut i sommer/høst i år. I tillegg er det behov for å kjøpe ut ytterligere to hus (og totalt inntil fem bygninger). Disse prosessene er satt på vent i påvente av Stortingets behandling av ny kostnadsramme for prosjektet.

Håper på konkurranse-effekt

Kystverket har i to runder gjennomført leverandørkonferanser, begge med stor nasjonal og internasjonal interesse. Den siste ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar, med over 160 deltagere fra 80 ulike leverandører og entreprenører. Leverandørkonferansene er gjennomført med formål å klargjøre markedet for en kommende konkurransegjennomføring.

– Vi opplever stor interesse for prosjektet blant entreprenører. Stor konkurranse vil trolig gi god effekt både for tekniske løsninger og pris, sier prosjektleder Skjeppestad.