Siden 2015 har Råfisklaget vært i en prøveordning der laget i samarbeid med Mattilsynet gjennomfører kvalitetskontroller på fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Målet var å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av kystflåten, og for å gi fiskesalgslagene en større rolle i å følge opp dette arbeidet.

Nå foreligger den første rapporten. 700 fartøy er kontrollert, og man ser at utviklingen går i riktig retning.

– Vi ser en forbedring av den generelle kvaliteten på fisk som leveres, men det er helt klart rom for bedring. Det er viktig å sette dette på dagsordenen, spesielt i båten og på kaia, sier avdelingsleder for ressurs og miljø i Norges Råfisklag, Charles Ingebrigtsen etter at rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Råfisklaget ønsker økt fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden, og mener at det her ligger et stort potensial for enda større verdiskaping i næringen. Tilsynet hadde til hensikt å gjøre fisker oppmerksom på forhold som påvirker kvaliteten på fangsten, bevisstgjøre og forsøke å få til holdningsendringer.

– Vi har opplevd at dialogen med fiskere flere steder har medført endring i praksis, og at vi har kommet tilbake til anlegg etter en tid og hvor fangstene er av en betydelig bedre kvalitet enn tidligere. Dette er også bekreftet fra kjøpersiden, sier Ingebrigtsen.

Råfisklaget er innstilt på å fortsette praksisen med eget kvalitetstilsyn, men mener at en formell involvering av fiskernes salgslag i et kvalitetstilsyn, gjennom Fiskesalslagslova, vil ha en positiv effekt på kvaliteten til fisken som landes, og at fiskeindustrien gjennom en slik ordning gradvis vil få tilgang til mer kvalitetsråstoff som stiller dem friere til å velge behandling, bearbeiding og produksjon til ulike anvendelser.

– Prøveordningen har lykkes med å øke oppmerksomheten rundt kvalitetsarbeidet i næringa, og vi mener at dette i seg selv vil gi holdningsendring over tid. Vi mener det er viktig at næringen tar et ansvar i kvalitetsarbeidet og ønsker derfor å videreføre ordningen på permanent basis, sier Ingebrigtsen.