Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 18 ble på 242,5 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra åtte russiske frysebåter, syv trålere og en autoliner, 68,5 mill kroner. Her inngikk 4.080 tonn torsk til verdi 65,8 mill kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 174,0 mill kroner, fordelt med 141,1 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 32,7 mill kroner på fryst.

Nesten halv milliard foran

I uke 18 i fjor var ukeomsetningen 184,0 mill kroner. Av det var 58,4 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 125,6 mill kroner, hvorav 100,2 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 25,4 mill kroner var fryst.

Oppdaterte tall for uke 17 i år viser at omsetningen nådde 327,1 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 55,9 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 273,1 mill kroner fordelt med 186,0 mill kroner på fersk og 87,0 mill kroner på fryst råstoff.

Totalomsetningen pr uke 18 i år er på 6.940 mill kroner. Dette er 480 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 360 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 120 mill kroner.

Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser:

Millioner kroner
Pr uke 18/2019Pr uke 18/2018
Norske fartøy Utenlandske fartøy5.495,2 1.443,55.137,7 1.320,2
Totalsum6.938,76.457,9

Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 32,7 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli korrigert opp når alle salg er sluttført. Av frystkvantumet stod trål for det meste, med 21,3 mill kroner der 300 tonn torsk og 620 tonn hyse utgjorde henholdsvis 7,4 og 11,8 mill kroner. Det var leveranser fra 2 trålere. I tillegg var 340 tonn av det fryste råstoffet tatt på autoline til verdi 8,3 mill kroner, hvorav 110 tonn hver av torsk og hyse. Det var også omsatt i hovedsak torsk fra 3 snurrevadbåter verdt 3,1 mill kroner.

Omsetningen av fersk torsk er gradvis redusert etter påske, og utgjorde 4.680 tonn i uke 18 til verdi 95,6 mill kroner. Av dette var 1.600 tonn levert i Øst-Finnmark, 1.730 tonn i Vest-Finnmark, 960 tonn i Troms, 180 tonn på hver av Vesterålen og Lofoten/Salten, og 25 tonn var levert i området Helgeland-Nordmøre. 3.170 tonn av de 4.680 tonnene var tatt på snurrevad, 630 tonn på garn, 430 tonn på line/autoline og 420 tonn på juksa. Av snurrevadtorsken var 1.030 tonn levert i Øst-Finnmark, 1.240 tonn i Vest-Finnmark, 710 tonn i Troms, 130 tonn i Vesterålen og 60 tonn i Lofoten. Garnfisket var mer spredt. Av linetorsken var det meste levert i Øst-Finnmark, mens det meste av juksafisket foregår i Vest-Finnmark der 250 av 420 tonn var levert.

Lavere torske-volum enn i fjor

Vintersesongen 2019 anses med dette over. Fra gammelt av er uke 18, eller utgangen av april, brukt som sluttstrek. Torskekvantumet omsatt fersk hittil i år er kommet opp i 157.800 tonn, mot 183.100 tonn til samme tid i fjor. Til tross for at kvantumet er redusert med vel 25.000 tonn eller 14 prosent, er verdien økt fra 3.170 til 3.360 mill kroner, d.v.s. med 190 mill kroner som utgjør 6 prosent. Snittprisen på all fersklevert torsk er opp fra kr 25,60 til 31,47 pr kg, alt omregnet til sløyd u/hode-priser. Snittprisen er med det opp kr 5,87 pr kg, d.v.s. 23 prosent. Lofoten/Salten så lenge ut til å komme dårligst ut når det gjelder fordelingen pr leveringssone, men en sterk sluttspurt førte kvantumet levert der opp i 52.300 tonn, ned fra 56.100 tonn i fjor. Verdien av lofotkvantumet passerte for første gang 1,0 mrd kroner. Av kvantumet fersk torsk levert Lofoten/Salten, er 51.670 tonn i år levert i de 6 lofotkommunene, til verdi 1.140 mill kroner. Tilsvarende i fjor var 55.300 tonn og verdi 970 mill kroner.

Fordelingen av omsatt fersk torsk pr leveringssone viser størst reduksjon i Troms, der kvantumet er redusert fra 34.870 til 27.430 tonn, -21 prosent. Vest-Finnmark har også stor reduksjon, fra 35.540 til 29.550 tonn, som utgjør -17 prosent. Eneste området med økt kvantum er Nord-Trøndelag, der landet kvantum er opp fra 570 tonn i fjor til 610 tonn i år.

For levendelagring er så langt 6.600 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til lagringsmerd. Av det er nær 1.600 tonn omsatt. 23 båter står for alle disse leveransene, fra Båtsfjord i øst til Værøy i vest, og Helligvær i sør.

Mest sei i Vest-Finnmark

Seikvantumet levert fersk var 2.450 tonn i uke 18, til en verdi av 15,6 mill kroner. De største kvantene ble levert i Vest-Finnmark med 1.090 tonn. Deretter følger Troms med 700 tonn. På Nordmøre ble det levert 430 tonn. I Vesterålen ble det levert 100 tonn, mens det ble levert 85 tonn ble i Lofoten. Helgeland, Nord-Trøndelag, Øst-Finnmark og Sør-Trøndelag hadde leveranser på 20 til 8 tonn. 1.870 tonn er tatt på snurrevad, 330 tonn på not, 150 tonn på garn og 60 tonn på trål. I Vest-Finnmark og Troms er det levert hhv. 1.060 og 630 tonn på snurrevad. De største kvantaene er levert i Måsøy og Karlsøy kommune med hhv. 890 og 470 tonn. Videre er alle notfangstene levert på Nordmøre. Hele kvantumet er landet av 4 fartøy i Smøla og Averøy kommune med hhv. 170 og 160 tonn.

Økt hysekvantum

Hysekvantumet levert fersk er økende, med hovedvekt på snurrevad og Øst-Finnmark. Av 1.740 tonn fersk hyse omsatt i uke 18 var 1.570 tonn tatt på snurrevad, og av det var 880 tonn levert i Øst-Finnmark og 680 tonn i Vest-Finnmark. Det har vært mye småhyse i fangstene, sist uke med et gjennomsnitt på 50/50 over/under 9,8 hg sløyd m/hode, og 3. mai ble et område øst av Makkaur stengt av Fiskeridirektoratet p.g.a. for stor innblanding av hyse under minstemålet. Pristrekk som følge av kvalitet har også vært tema for leveranser fra en handfull båter, noe Norges Råfisklag har hatt til oppfølging i dialog med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Rognkjeks

Fisket etter rognkjeks er kommet godt i gang og i uke 18 leverte 104 fartøy totalt 60 tonn til en verdi av 2,9 mill. Av dette var det 36 tonn rund til en verdi av 0,5 mill. og 27 tonn rogn til en verdi av 2,2 mill. De største kvantaene er levert i Troms med 27 tonn rund og 16 tonn rogn. Deretter følger Vest-Finnmark med 9 tonn rund og 3 tonn rogn. I Vesterålen og Lofoten er det levert 4 tonn rogn i hver av sonene. Per. uke 18 er det levert totalt 335 tonn rognkjeks hvorav 200 tonn rund og 100 tonn rogn. Troms dominerer med 62 tonn rogn og 190 tonn rund hittil i år.