Midlene skal i hovedsak gå til utfisking av rømt laks og overvåkning av lakseførende elver langs hele kysten.

18 mill. siden 2011

Det er styret i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som har besluttet å videreføre ordningen. Siden 2011 har Miljøfondet bevilget 18 millioner kroner til tiltak i 68 elver fordelt over hele landet. Fondet, som består av innsamlede midler fra lakseselskapene, har så langt bidratt til utfiskings- og overvåkningstiltak.

Nullvisjonen står fast

- Havbruksnæringen har en nullvisjon når det gjelder rømming. Selv om rømmingstallene er betydelig redusert de siste sju årene, er det fremdeles hendelser hvor det rømmer fisk. Det er viktig for næringen å rydde opp etter seg, og Miljøfondet har vist seg å være et viktig og effektivt bidrag til dette, sier Elin Tveit Sveen, styremedlem og leder av Bransjegruppe havbruk i FHL.

Det legges opp til at Miljøfondet fortsatt skal ha to hovedtildelinger hvert år, og at det samtidig skal bli mer operativt i forhold til spesielle situasjoner. Miljøfondet skal også ha et fokus på løsninger for sporings- og identifikasjonsprosjekter.

Godt samarbeid

- Vi har hatt en tett dialog med myndighetene og villaksinteressene frem til nå, og ønsker å styrke denne dialogen fremover. En årsak til at Miljøfondet fungerer godt, er nettopp samarbeidet med kunnskapsmiljøer, myndighetene, elveeierne og andre villaksinteresser, understreker Elin Tveit Sveen.

I 2011 og 2012 ble det i regi av fondet undersøkt over 26.000 fisk for å kartlegge innslaget av rømt fisk i over 60 vassdrag.

- Datagrunnlaget er det største på dette feltet og er samlet inn av elveeiere og profesjonelle aktører som står bak de finansierte prosjekter i vassdragene. Nå er vi i ferd med å oppsummere resultatene fra undersøkelsene i 2013.