«Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket, vil Vest-Finnmark Rådet anmode Stortinget og næringskomitèen om å utsette behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) - Et kvotesystem for økt verdiskaping). Som det fremgår av rapporten anser Riksrevisjonen det som alvorlig at de allerede foretatte endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn. Riksrevisjonen anser det også som svært kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført. Vest-Finnmark Rådet er av den formening at det foreligger et behov for å kvalitetssikre at det foreligger gode nok konsekvensutredninger/-vurderinger for summen av, og sammenhengene mellom, regjeringens forslag til endringer i kvotesystemet i St.meld. 32 – Et kvotesystem for økt verdiskaping. Vi anmoder derfor om at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring, som; 1. sikrer at de foreliggende konsekvensutredningene/-vurderingene ikke innehar de samme svakheter og mangler som Riksrevisjonen påpeker i sin rapport. 2. sikrer at summen av endringer i det fremtidige kvotesystemet faktisk vil bidra til å motvirke de negative konsekvensene for fiskerisamfunnene som Riksrevisjonen har avdekket i sin undersøkelse.»«Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket, vil Vest-Finnmark Rådet anmode Stortinget og næringskomitèen om å utsette behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) - Et kvotesystem for økt verdiskaping). Som det fremgår av rapporten anser Riksrevisjonen det som alvorlig at de allerede foretatte endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn. Riksrevisjonen anser det også som svært kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført. Vest-Finnmark Rådet er av den formening at det foreligger et behov for å kvalitetssikre at det foreligger gode nok konsekvensutredninger/-vurderinger for summen av, og sammenhengene mellom, regjeringens forslag til endringer i kvotesystemet i St.meld. 32 – Et kvotesystem for økt verdiskaping. Vi anmoder derfor om at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring, som; 1. sikrer at de foreliggende konsekvensutredningene/-vurderingene ikke innehar de samme svakheter og mangler som Riksrevisjonen påpeker i sin rapport. 2. sikrer at summen av endringer i det fremtidige kvotesystemet faktisk vil bidra til å motvirke de negative konsekvensene for fiskerisamfunnene som Riksrevisjonen har avdekket i sin undersøkelse.»
«Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket, vil Vest-Finnmark Rådet anmode Stortinget og næringskomitèen om å utsette behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) - Et kvotesystem for økt verdiskaping). Som det fremgår av rapporten anser Riksrevisjonen det som alvorlig at de allerede foretatte endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn. Riksrevisjonen anser det også som svært kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført. Vest-Finnmark Rådet er av den formening at det foreligger et behov for å kvalitetssikre at det foreligger gode nok konsekvensutredninger/-vurderinger for summen av, og sammenhengene mellom, regjeringens forslag til endringer i kvotesystemet i St.meld. 32 – Et kvotesystem for økt verdiskaping. Vi anmoder derfor om at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring, som; 1. sikrer at de foreliggende konsekvensutredningene/-vurderingene ikke innehar de samme svakheter og mangler som Riksrevisjonen påpeker i sin rapport. 2. sikrer at summen av endringer i det fremtidige kvotesystemet faktisk vil bidra til å motvirke de negative konsekvensene for fiskerisamfunnene som Riksrevisjonen har avdekket i sin undersøkelse.»