– Jeg ser fram til å jobbe med marine utviklingsprosjekter i Fiskeriparken, sier nytilsatte Bjørn Willy Hansen fra Svolvær. Han ble nylig valgt som ny prosjektmedarbeider i Svolvær, og kommer til å ha Lofoten som sitt hovedområde. Rekruttering av ungdom til fiskerinæringen og gjennomføring av utviklingsprosjekter på fangstsiden blir viktige arbeidsoppgaver.

Daglig leder i Fiskeriparken AS, Keven Vottestad, er svært fornøyd med å få Bjørn Willy Hansen med på laget.

– Vi trenger folk som ham for å kunne utvikle oss videre, og ikke minst som kan bidra med å følge opp våre partnere og oppdragsgivere i Lofoten. Det er mange utviklingsoppgaver å ta tak i fremover, og vi er glad for at Bjørn er kommet for å hjelpe oss. Han har den rette bakgrunnen, og den rette innstillingen, mener Vottestad.

Opplæringskontoret for nordre Nordland er en del av Fiskeriparkens virksomhet, og har fokus på lærlinger i fiskerinæringen. Daglig leder ved opplæringskontoret, Anne-Linn Nygård, er glad for å få forsterkninger. – Vi ser et stort potensial når det gjelder rekruttering til fiske og fangst, sjømatproduksjon og akvakultur, og vi trenger både flere lærebedrifter og flere lærlinger. Dette krever mye oppsøkende virksomhet, og her tror vi Bjørn kan bidra. Han kjenner blant annet fangstnæringen godt, og har et stort nettverk. Han er også en type som liker å skape resultater, så det har vi veldig sans for, sier Nygård.

Hansen er fra Svolvær, og har en allsidig bakgrunn fra fiskeri, både som utøvende fisker og som leverandør av fangstteknisk utstyr til fiskeflåten. Han har også bachelor fra høyskole innenfor eksportmarkedsføring og fiskeriteknologi. Fiskerinæringens vilkår og utvikling er noe som engasjerer ham, og som han vil få mulighet til å arbeide med fra en litt annen innfallsvinkel enn tidligere. Hansen har fått tildelt kontor ved Art Lofoten i Havnepromenaden 2 i Svolvær sentrum, men vil også ha faste kontordager på Vest-Lofoten videregående skole i Gravdal. Det er et godt samarbeid med Opplæringskontoret og den fiskerifaglige fagskolen på Gravdal om rekruttering av lærlinger.

Fiskeriparken har nylig endret navn fra Vesterålen Fiskeripark, noe som skyldes at oppdragsmengden har vokst ut over Vesterålens grenser. Styreleder i Fiskeriparken, Svein-Egil Stavem, forklarer dette som en naturlig utvikling. – Vi har i dag oppdragsgivere både i Troms og Finnmark, i Salten og sørover, og ikke minst i Lofoten hvor vi også har fått medeiere. Dette gjør at navnet Vesterålen Fiskeripark ikke lenger er så relevant. De fleste omtaler selskapet som ”Fiskeriparken” uansett. Når vi nå har etablert et eget kontor i Lofoten, så det enda mer naturlig at vi holder oss konsekvent til dette navnet, sier Stavem.