Fortsatt god fart i fangsten av kongekrabbe i det regulerte fisket, også for taskekrabben er det god fisketakt, men litt ned fra uke 36 som var toppuka så langt i år, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Totalt 174 millioner

Fremdeles gode fangster for seinot, men laber deltakelse. Ellers var det meste på det jevne, med det meste for kystflåten konsentrert om Finnmark. Laber ukeomsetning av fryst råstoff, der torsken igjen var størst verdimessig. Råfisklagets ukeomsetning i uke 37 nådde 151,9 mill kroner (foreløpig tall), hvorav landinger av fisk/reke fra utenlandske båter utgjorde 31,8 mill kroner. For norske båter kom omsetningen opp i 120,2 mill kroner, fordelt med 70,5 mill kroner på ferskt råstoff, 48,8 på fryst og 0,8 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Uka før kom totalen opp i 174,0 mill kroner, da utgjorde utenlandske landinger 15,7 mill kroner.

Mer enn 8 milliarder

Omsetningen for norske båter var 158,3 mill kroner, fordelt med 76,5 mill kroner på fersk, 81,7 på fryst og 0,1 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. I uke 37 i fjor kom ukeomsetninga opp i 173,0 mill kroner. Her utgjorde landinger fra utenlandske båter 29,7 mill kroner, mens landingene fra norske båter som totalt ga 143,4 mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 40,1 mill kroner på ferskt råstoff, 102,8 mill kroner på fryst og 0,5 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Omsetninga hittil i år, pr uke 37, er kommet opp i 9,9 milliarder kroner, som er 824 mill kroner mer enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 7,472 mrd kroner til 8,071 mrd kroner, d.v.s. med nær 600 mill kroner, og økingen er tilnærmet lik med ca 300 mill kroner hver på ferskt og fryst råstoff. For fryst er det økte rekelandinger som står for det meste av økingen. Når det gjelder ferske landinger er verdien av torskelandingene økt med 100 mill kroner, fra 3,543 til 3,648 mrd kroner, til tross for at omsatt kvantum er redusert fra 230.000 til 211.000 tonn. Videre er det fin øking for kongekrabben, som er opp i verdi fra 210 til 300 mill kr. Litt opp også for sei og blåkveite, uendra for hysa.

For de ombordfyste landingene, var 1.120 tonn torsk størst i verdi med 24,5 mill kroner. Her stod trål for 990 tonn, mens det var 60-70 tonn hver på autoline og snurrevad. Neste på lista var 1.130 tonn trålsei/9,7 mill kroner og en rekefangst på 250 tonn til verdi 6,6 mill kroner.

Krabben størst

Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var kongekrabben igjen størst i verdi med 21,6 mill kroner etter leveranse av 124 tonn. Her var 102 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det regulerte fisket, der 148 båter deltok med leveranser. Totalkvantumet lytefri hannkrabbe er med det oppe i 1.392 tonn fra årets begynnelse, av ei årskvote på 1.687 tonn korrigert for kvotefleks.

Levendetorsk

900 tonn fersk torsk ga en verdi på 15,0 mill kroner. 35 tonn av dette var torsk omsatt levende. Redskapsfordelingen var 540 tonn tatt på snurrevad inkl nevnte levendetorskkvantum, og videre var 220 tonn tatt på trål, og altså mindre kvanta på øvrige redskaper. 550 tonn av torskekvantumet var omsatt i ØstFinnmark og 270 tonn i Vest-Finnmark. Omsetningen av fersk sei var 2.840 tonn/13,0 mill kroner. Herav var 1.630 tonn tatt på not etter leveranser fra 7 båter, fordelt med 1.210 tonn til 3 kjøpere i Vest-Finnmark og resterende 420 tonn til 3 kjøpere i Troms.

Lite igjen

Med det gjenstår mindre enn 6.000 tonn av seinotkvota på 37.926 tonn nord for 62-graden. I tillegg til notkvantumet var 740 tonn sei tatt på snurrevad (350 tonn levert Øst-Finnmark, 190 tonn i Troms, for øvrig mer spredt), 300 tonn på garn og 130 tonn på juksa, begge med god geografisk spredning. 320 tonn fersk hyse var jevnt fordelt på snurrevad og line/autoline. 210 tonn var levert i Øst-Finnmark, også der med jevn fordeling på line/autoline og snurrevad. Videre mer spredt geografisk fordeling på resterende hysekvantum.

Mer enn i fjor

Taskekrabbefisket ble noe redusert fra uka før som passerte 300 tonn, og nådde denne gang 235 tonn omsatt i uke 37, til verdi 2,6 mill kroner. Her var 90 tonn omsatt i Trøndelag, 80 tonn på Helgeland, 60 tonn i Lofoten/Salten og 10 tonn på Nordmøre. Hittil i år er omsetningen av taskekrabbe kommet opp i 2.800 tonn til verdi 30,8 mill kroner, mot 2.580 tonn og 27,7 mill kroner til samme tid i fjor. Kvantumet leppefisk kom opp i 10.750 kg til verdi 4,5 mill kroner, fordelt med 4.600 kg levert Nordmøre og 5.850 kg i Trøndelag. Når det gjelder omsetningen av øvrige fiskeslag levert fersk, var det økende kvantum av kveite, og jevnt nivå i landingene av fersk uer. For sistnevnte ble perioden med redusert minstepris ytterligere forlenget ut inneværende uke.