Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen er langt fra fornøyd etter at Nærings- og fiskeridepartementet vil innføre den nye kompensasjonsordningen i 2020, som planlagt. Han frykter innføringen skal slå dobbelt negativt ut.

- Dette er særdeles uheldig, sier Kjell Ingebrigtsen etter at NFD har slått fast at departementet ikke vil etterkomme næringens ønske om å gjeninnføre den gamle refusjonsordningen for CO2-avgiften for 2020.

-I slutten av mars bad vi regjeringen vurdere å utsette den nye ordningen til 2021 på grunn av koronapandemien. Vi henviste blant annet til at det fremdeles ikke er avklart hvordan den nye ordningen skal administreres, men dette fikk vi altså ikke gehør for, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Kompensasjon i 2021

Slik Norges Fiskarlag leser og ser saken per onsdag så ligger det også i avklaringen fra departementet at det først vil bli i første halvår 2021 at næringen vil ha mulighet til å søke og få utbetalt kompensasjon.

-Dette vil i så fall fort kunne slå negativt ut for enkelte deler av næringen, påpeker Kjell Ingebrigtsen.Han viser til at næringen ga innspill og bad om at den gamle ordningen midlertidig ble gjeninnført.

-Vi bad regjeringen vurderer å ta opp forslag overfor Stortinget om å videreføre CO2-ordninger fra 2019 i 2020 – og dermed at den nye ordningen først trer i kraft fra 2021. Dette ville ha bidratt til at vi slapp å være bekymret for en likviditetsutfordring for flåten. Jeg mener det er utfordrende å skulle si nå at resten av året kommer til å gå bra bare fordi vi har klart å gjennomføre en tilnærmet normal fiskeriaktivitet i de første tre månedene med godt resultat. Det trenger ikke innebære at resten av 2020 blir like godt, understreker Kjell Ingebrigtsen.

I statsbudsjettet for 2020 er statens utgifter knyttet til kompensasjonsordningen anslått til om lag 255 mill. kroner.

Mener næringen går godt

Departementet viser til at de har gjort en vurdering og at de har vanskelig for å se at en utsettelse av kompensasjonsordningen og videreføring av refusjonsordningen skulle være nødvendig av likviditetshensyn for fiskeflåten.

-Fisket går i det alt vesentlige som normalt foreløpig, selv om vi er klar over at dette kan endre seg utover året. Videre må det tas i betraktning at kompensasjonselementet for CO2-avgiften, sammenliknet med grunnavgiften for mineralolje på kr 1,68, ikke utgjør en stor del. Fiskeflåten er fortsatt fritatt for betaling av grunnavgiften, og utgangspunktet for beregning av kompensasjonsordningen var fjorårets refusjonssats for CO2-avgift på kr 1,06. Departementet har således bedt Garantikassen og Fiskeridirektoratet om å ferdigstille innretningen for å gjøre implementeringen av ordningen enklest mulig i 2020, henvises det til i brevet.

Nærings- og fiskeridepartementet viser for øvrig i sitt svarbrev til at Stortinget har vedtatt å oppheve den reduserte satsen i CO2- avgiften for mineralolje fra 1. januar 2020. I budsjettproposisjonen ble saken forklart slik:

  • «Den reduserte satsen i CO2-avgiften for mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann foreslås opphevet i 2020. Det samme gjelder fritaket for CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til fiske og fangst i nære farvann. Videre foreslås den nåværende refusjonsordningen for innbetalt CO2-avgift å opphøre fra 1. januar 2020. Det legges imidlertid opp til at det skal kunne søkes om refusjon i 2020 for innbetalt avgift for tidligere år. Det vil ikke være anledning til å søke refusjon for CO2-avgift innbetalt i 2020 eller senere på grunn av overgang til den foreslåtte nye kompensasjonsordningen, jf. nedenfor. For øvrig foreslås ordningen med refusjon av innbetalt grunnavgift på mineralolje videreført uendret. Det foreslås innført en kompensasjonsordning basert på gjeldende refusjonssats på 1,06 kroner per liter. Kompensasjonsordningen foreslås delt inn i tre grupper som vil bestå av kystflåten, havflåten og kystrekeflåten.»