- Tungmetallforurensingen av kopper vil alene være nok til å fraråde utslippstillatelse, heter det i instituttets høringsuttalelse.

Høringsuttalelsen er sendt til Klima- og forurensingsdirektoratet etter at selskapet Nussir ASA, som vil utvinne kopperforekomstene i fjellet Nussir i Kvalsund kommune, har søkt om tillatelse til å deponere gruveavfallet i Repparfjorden.

- Gruveavgangen inneholder store mengder kopper vurdert ut ifra toksisitet på marine organismer, og deponeringen eller deponiet er på ingen måte så kontrollert som det tilsynelatende fremgår i søknad og kunngjøring, heter det i høringsuttalelsen.

Her vurderes også strømforhold og spredning av gruveavfall, konsekvenser for dyreplankton, bunndyr, fiskeri, gyteområder med mer.

Påvirkningen bare på fjordbunnen fra den planlagte gruvedriften sammenlignes med påvirkningen fra oppdrettsvirksomhet.

- Fem kvadratkilometer ødelagt fjordbunn tilsvarer omtrent effekten av godt og vel 80 oppdrettsanlegg, står det i instituttets høringsuttalelse som kan leses i sin helhet ved å klikke på lenken i høyre kolonne.