Fiskerlagets ledere samlet seg i Sandefjord fredag der styret i Fiskarlaget Sør, samt alle lokallagslederne i tillegg til Fiskarlagssjef Kjell Ingebrigtsen drøftet aktuelle saker. Hovedtema under møtet var naturlig nok knyttet til arbeidet som pågår i rekeutvalget.

- Rekefisket er en bærebjelke i fiskeriene i Sør og det har vært knyttet store forventninger og spenning til det arbeidet som nå på går i rekeutvalget, skriver fiskarlaget på sin hjemmeside.

Om utvalget

Det var etter anmodning fra Fiskerlaget Sør og Fiskarlaget Vest at Landsstyret i Norges Fiskarlag i september i fjor satte ned et organisasjonsinternt arbeidsutvalg for å vurdere dagens reguleringer av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen, og vurdere endringer til reguleringer for 2016.

Arbeidsutvalget har holdt flere møter. Utvalgsleder er August Fjeldskår og fra medlemslaget deltar også Frode Christensen og Thor Gunnar Martinsen i utvalget.

Utvalget er så langt enig om å vektlegge hensyn til lokalmarkedet og fiskeriets differensierte flåte i reguleringsinnstillingen. Det er allikevel overkapasitet i flåten per nå, og en ser behov for å lukke gruppen under 11 m. Videre arbeid skal vurdere kriterier for aktivitetskrav som betingelse for adgang i gruppen under 11m, samt fornuftige strukturmodeller for hele flåten.

Leveringsfrist for rekeutvalgets arbeid er satt til midten av februar. Deretter sendes utvalgets innstilling på høring før det oversendes Norges Fiskarlag med tanke på å kunne innarbeides i de innspillene som organisasjonen kommer med i reguleringsarbeidet for 2017.

-Viktig arbeid

Utvalgsleder og styreleder i Fiskerlaget Sør August Fjeldskår sier utvalgsarbeidet og rekesaken er av så stor betydning at det er grunnen til at styret velger å drøfte saken i et formannsmøte der alle lokallagslederne er tilstede.

-Fiskerlaget Sør har den praksisen at det holdes formannsmøte ved behov og da tas dags- og tidsaktuelle saker opp rundt møtebordet, forteller han.

I tillegg til rekesaken er diskusjonen rundt endring av kontorsted et tema.

-Vi dekker et stort geografisk område i Fiskerlaget Sør og nå vurderer vi hvor den mest hensiktsmessige plasseringen er for kontoret vårt.

-Fiskerlaget Sør har nå kontor i Kristiansand og det er en prosess der vi ser på om flytting til Oslo kan være mer hensiktsmessig totalt sett. Også dette ønsker vi å drøfte bredt, sier Fjeldskår.