Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill. Fiskeridirektoratet anbefaler at antallet nye konsesjoner begrenses til to.

Norge har i dag fire konsesjoner for fiske etter krill i Sørishavet, i det såkalte CCAMLR-området (CCAMLR er den regionale organisasjonen som forvalter ressursene i Sørishavet). Så langt har tre vært i bruk, mens den fjerde ikke har vært benyttet. Dessuten har konsesjonen som er knyttet til fartøyet «Juvel» ikke vært fullt utnyttet. Det betyr at vesentlig kapasitet ikke har vært brukt.

I tillegg peker Fiskeridirektoratet på at det allerede er stor oppmerksomhet knyttet til norsk krillfiske, da Norge er den nasjonen som har det høyeste uttaket av krill i området.

– Det må forventes at ytterligere tildelinger vil medføre enda større fokus på Norges rolle i krillfisket, skriver Fiskeridirektoratet i sitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ifølge Fiskeridirektoratet tilsier dette at det ikke bør tildeles flere enn to nye konsesjoner. Tre av fire konsesjonene er i dag kontrollert av ett selskap, noe som betyr at dette selskapet sitter på 75 prosent av konsesjonene. Fiskeridirektoratet anbefaler at denne eiergrensen ikke bør utvides ytterligere og mener at eierprosenten bør reduseres til 67 prosent. Det vil da bety at 4 av 6 konsesjoner kan være kontrollert av ett selskap, og samtidig vil det kunne åpne for nye norske aktører.

Fiskeridirektoratet er enig i de vilkårene som er foreslått og har i tillegg bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å vurdere ytterligere vilkår for deltakelse i fisket etter krill i CCAMLR-området. Det dreier seg om krav til siste oppstartdato, forbud mot salg for fortsatt drift, majoritetseierendringer, splitting av fjernfisketillatelse og krav om fiskeriaktivitet.