Av: Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Under det pågående landsmøtet i Norges Fiskarlag var Sandberg en av innlederne til debatten om rammevilkår og samfunnskontrakt for fiskeflåten. Ministeren innledet med å si at han var glad for å kunne brette opp ermene og gå løs på en ny periode som fiskeriminister.

- Det blir mange tunge tak, men du verden så interessant å se på alle mulighetene som ligger der.

En av de største sakene blir Stortingets behandling av nytt kvotesystem. I desember har det snart gått ett år siden utvalgsleder Arild O. Eidesen leverte kvoteutvalgets innstilling med en rekke forslag til hvordan fremtidens kvotesystem bør se ut.

Saken har siden den tid vært på høring, og ligger nå hos departementet som skal forberede saken for behandling i Stortinget. Ifølge Sandberg vil man også ta inn saken om de leveringspliktige trålerne i dette sakskomplekset.

- Vi står foran en stor reform av kvotepolitikken. Det er på tide å ta fiskeriene og sjømatindustrien inn i framtida. Vi må lage et system med legitimitet, med brei støtte som står seg over tid. Næringa har sjøl tatt til orde for endringer i fiskeriene. Men når en ser på næringa sine høringssvar til NOUen om kvotesystemet, så er ikke ønsket om endring så stor. De fleste vil ha mer, men de færreste vil gi noe tilbake. Men dette preger ikke bare fiskeriene, det preget hele samfunnet, sa Sandberg.

- Havressursloven slår fast at de marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge. Hvis fellesskapet da ikke opplever eierskap til ressursene, har vi et problem med legitimiteten. Jeg merker dette for eksempel ved at det har blitt en stadig større debatt, både på Stortinget og langs kysten om saker som tidligere har vært ansett som en del av regjeringas løpende justeringer. Skal vi få til endringer som gir mer effektivitet og fleksibilitet for næringa, må vi ha en debatt om samfunnsbidraget til næringa – både når det gjelder kystsamfunn og norsk økonomi.

- Det er også relevant å nevne at det er ei ressursrente i fiskeriene som ikke beskattes. Stortinget har ved flere anledninger slått fast at ressursrenta skal tilfalle næringa og kystsamfunnene. Siste gangen var da strukturmeldinga ble behandla i 2007. I mandatet til kvoteutvalget ble det stilt spørsmål til om dette fortsatt er legitimt. Tallet på fiskere som utnytter den felles ressursen, blir stadig færre, mens lønnsomheten stadig blir bedre.

- Effektivitet, fleksibilitet, og legitimitet blir tre avgjørende og sentrale begreper i et nytt kvotesystem. At det er behov for forenklinger er åpenbart, sa Sandberg.

Når det gjelder begrepet legitimitet, mener ministeren det er litt vanskeligere å få tak på enn begrepene om effektivitet og fleksibilitet.

- Men når en går til havressursloven, så er jeg glad for at også lederen i Arbeiderpartiet slår fast at ressursene tilhører fellesskapet. Hvis felleskapet mister følelsen av å ha eierskap, så mister vil legitimitet.

- Vi må ha en debatt om samfunnsbidraget fra fiskeriene. Derfor er det relevant å nevne at det er en ressursrente som ikke beskattes. Stortinget har flere ganger før sagt at denne renta skal tilfalle næringa. Men i mandatet til kvoteutvalget ble spørsmålet reist om dette fortsatt er legitimt. Fiskerne har blitt færre, men lønnsomheten har blitt bedre. Nettopp derfor er det behov for å forenkle, forbedre og sko hele systemet fremover.

- Vi må ha et system som står seg over tid, og da må vi alle sammen være åpne for å ta i bruk nye virkemidler. Jeg har på langt nær gjort meg opp noen konklusjon om rapporten. På langt nær.

Jeg er opptatt av hvordan politikken virker over tid – og i en helhet.