-Fiskebåt arbeider etter visjonen om «En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder». Dette forplikter, sier ressursdirektør Jan Ivar Maråk til fiskebåts nettside.

Går foran

Han viser til at Fiskebåt gikk i spissen for å få miljømerket sentrale norske fiskerier etter MSC-standarden (Marine Stewardship Council). Vern av havbunnen og sårbare arter inngår som en viktig del av denne standarden.

-I forbindelse med MSC-resertifiseringen av torskefisket i Barentshavet i fjor forpliktet næringen seg til å gi sårbare bunnhabitater økt vern, og det er denne prosessen som nå blir fremskyndet gjennom den avtalen som er inngått med sentrale europeiske markedsaktører, og som Greenpeace har vært en pådriver til, sier Maråk.

- Forpliktelser

Fiskebåt har blant annet forpliktet seg til at flåten ikke skal drive trålfiske etter torsk i arktiske områder av Barentshavet der det ikke har vært drevet regulært torskefiske tidligere. Å ikke fiske i nye områder før bunnforholdene er nærmere kartlagt er et prinsipp som Norge tidligere har fått gjennomslag for i den Nordøst-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) for fiske i internasjonalt farvann, sier Maråk.

Valgt til nestleder

Ressursdirektør Jan Ivar Maråk er forøvrig valgt til ny nestleder i styret for NOx-fondet som er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner.