Det sier seniorrådgiver i Pelagisk Forening, Lena Brungot, i en pressemelding.

- Norges posisjon har hele tiden vært å videreføre de eksisterende avtalene, men Storbritannias krav om betaling for soneadgang gjorde det helt nødvendig for Norge å gjøre et slikt grep for å sikre oss en rettferdig andel av totalkvoten. En økning i kvoten til 35 prosent av TAC er helt i tråd med anbefalingene fra Pelagisk Forening, og er kompensasjon for manglende soneadgang i UK-sonen, sier hun.

Sonetilhørighet viktig

Brungot mener kvoteøkninga gjør det desto viktigere at den norske sonetilhørigheten – og dermed eierskapet – til makrellen, bekreftes gjennom fiske i norske farvann. - Vi må også ha fokus på riktig råstoffkvalitet. Den norske næringen har arbeidet gjennom mange år for å skaffe den norske makrellen et fotfeste i de best betalende markedene i Asia, og nå kan det bli avgjørende at råstoffet som leveres har riktig kvalitet slik at vi opprettholder denne posisjonen, sier hun.

- Departementet vil med det aller første be Fiskeridirektoratet foreta en vurdering av tilpasninger av reguleringsopplegget for i år. Samarbeidet med Fiskeridirektoratet har vært godt i denne saken, og vi ser frem til å gå i dialog med dem slik at årets makrellfiske blir gjennomført på en god måte.

Flere utfordringer

- Årets fiske kan få flere utfordringer, og Pelagisk Forening håper vi kan samarbeide om å finne gode løsninger ved behov på spørsmål som eventuell økt kvotefleks, økt beredskap ved åpning av fjordlinjer, seismikk og rapportering fra årets økosystemtokt.