Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen og sønners søknad om å samle flere lokaliteter i et stort anlegg lokalisert ved Gaukværøy i Bø har vakt stor lokal debatt. Kommunestyret vedtok med 11 mot 8 stemmer å gi dispensasjon fra arealplanen, men nå har kommunen fått søknaden i retur.

Ifølge lokalavisa Yderst.no retter fylkesmannen sviende kritikk mot saksbehandlingen, og peker på det samme som flere av kritikerne i den lokale debatten; at kommunen har lagt den grundige søknaden fra selskapet til grunn for saksbehandlingen, og unnlatt å gjøre egne utredninger av en rekke forhold, ikke minst naturmangfaldloven.

"Fylkesmannen opphever Bø kommunes vedtak om dispensasjon og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Vi kan ikke av kommunens vedtak og vurderinger se om vilkårene for å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven §19-2 er oppfylt i dette tilfellet. Kommunens vedtak inneholder heller ingen vurderinger etter naturmangfoldloven. Kommunens vedtak må av disse grunner anses som ugyldig og oppheves" lyder Fylkesmannens hovedkonklusjon.

Fylkesmannen tar også kommunen i skole på hvordan en slik dispensasjonsbehandling skal foregå, og peker blant annet på at fordelene må være større enn ulempene for at dispensasjoner fra arealplanen skal kunne innvilges:

"Dersom kommunen kommer til at anlegget i stor grad vil ekskludere fiske, vil hensynene bak arealformålet i vesentlig grad bli tilsidesatt ved tiltaket. Dispensasjon kan iht. plan- og bygningsloven §19-2 andre ledd første punktum ikke gis."