- Ingen er tjent med kriminell virksomhet. Svart omsetning virker konkurransevridende og rammer de som er lovlydige. Svart fiske truer også en bærekraftig forvaltning av fiskestammene. For Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon er det helt sentralt at vi har kontroll med hvor mye fisk vi tar opp av havet, men det er også viktig for den enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet deres høstes bærekraftig, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeridirektoratet har utviklet en helt ny mobil-app hvor fiskerne skal forhåndsregistrere fangst. Til nå har forhåndsinnmelding bare omfattet de store fiskebåtene. Med mobil-appen blir innmeldingen så enkel at det også er håndterbart for de små båtene.

- Vi må gjøre noe med det som skjer på kaikanten. Forhåndsinnmelding er et viktig preventivt virkemiddel. Det er åpenbart at når fiskeren må melde inn på forhånd hvor mye fisk han har, blir det vanskeligere å omgå regelverket både for fisker og kjøper, sier Aspaker.

Mobil-appen vil være klar til bruk 1. februar, og den vil bli faset gradvis inn. Fiskeriministeren understreker at den enkelte fisker skal få nødvendig veiledning i hvordan appen skal brukes.

Fra første januar skjerpes regelverket for landing av fangst. Hensikten er å forebygge lovbrudd.

Her er de viktigste endringene:

- Utvidet opplysningsplikt, blant annet ved strengere krav til å føre journal over vareflyten internt på fiskemottaket.

- Utvidet krav til vekt og veiing. Kravene til blant annet å lese av vekten og plassering av vekt for å sikre at både fisker og kontrollpersonell skal kunne følge med under veiing er skjerpet.

- Mottaker skal straks etter et hvert uttak av fisk som blir transportert fra det enkelte anlegget, føre inn opplysninger om transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum.

- Det er viktig at vi har fått på plass skjerpede regler nå før vintersesongen tar til. En tredjedel av torsken fiskes fram til påske. Fiskeridirektoratet har mangedoblet sin kontrollkapasitet, men vi er helt avhengig av å ta bruk moderne registreringsmetoder som kan gi bedre overvåking av det som skjer nå i de travle vintermånedene vi har foran oss, sier Aspaker.