I rapporten «Den maritime leverandørkjeden til havbruksnæringen» som Menon har laget på oppdrag fra Maritimt Forum Nord og som skal presenteres nå i februar, viser en oppsiktsvekkende høy utvikling i brønnbåtnæringen.

Bruttotonnasjen opp 98 prosent på åtte år

I perioden 2010 til 2018 økte brønnbåtkapasiteten målt i bruttotonn med 98 prosent, og tilsvarende økte den gjennomsnittlige brønnstørrelsen målt i kubikkmeter med 78 prosent. Veksten har også vært betydelig målt i verdiskapingen i næringen som i perioden 2004 til 2019 har hatt en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 27 prosent.

Til sammenligning har maritim sektor og norsk næringsliv for øvrig hatt tilsvarende årlige vekstrater på 5 prosent.

40 brønnbåtrederier

Det finnes i dag om lag 90 brønnbåter i Norge fordelt mellom 40 ulike brønnbåtrederier – foruten de 20 nye båtene som leveres innen 2023.

Fartøyene spiller en nøkkelrolle i norsk havbruksnæring. Først og fremst bistår brønnbåtene havbruksnæringen med transport av smolt til produksjonsmerder og matfisk fra produksjonsmerder til slakteri. Brønnbåtene utfører også oppdrag ved merdene, som splitting av fisk og fordeling mellom merdene på en lokalitet. Brønnbåter bidrar utfører også avlusingsoperasjoner. I tillegg gjennomfører de en rekke andre transportoppdrag som transport ved sykdomstilfeller eller transport av rensefisk. Dessuten frakter brønnbåtene også levende fisk mellom merder.

Søltrans og Rostein er de to største brønnbåtrederiene med henholdsvis 18- og 17 fartøy. Men størrelsen på rederiene varierer betydelig. Enkelte rederier eier og opererer kun én brønnbåt, mens andre har flere enn 10 brønnbåter.