Norges Fiskarlag er nå i ferd med å miste tilliten til at regjeringen har nødvendig vilje til å ivareta fiskerinæringens interesser når det oppstår konflikter med petroleumsindustrien.

- Norges Fiskarlag har på nytt vurdert situasjonen rundt seismiske undersøkelser som er berammet i Nordsjøen på feltene, Snorre, Kvitebjørn og Martin Linge, og som vil sammenfalle i tid og rom med det årlige dorgefisket etter makrell, heter det i et vedtak fra arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag. Det ble gjort 11. juli.

Etter en rekke møter og innspill overfor ansvarlige myndigheter omkring fiskeri og seismikk, hvor disse har gitt klare lovnader om sameksistens. Det vises i denne forbindelse til brev fra Olje- og energidepartementet av 2. juli og til redegjørelsen som er gitt i organisasjonens brev av 4. juli 2012 til henholdsvis Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Ledelsen i Norges Fiskarlag vil imidlertid fortsette kontakten opp mot både aktuelle selskaper, OLF og relevante myndighetsorgan i håp om få utsatt/stanset de planlagte seismikkundersøkelsene. Det vil også bli jobbet gjennom relevante representanter som sitter i fellesorganet «Ett hav».

- Fiskarlaget vil gjøre det som er mulig for at dorgeflåten skal kunne gjennomføre sitt makrellfiske uten å bli hindret av seismikkskyting. Dersom det viser seg nødvendig vil organisasjonen, som et siste skritt, ta ansvar for å iverksette aksjoner for å hindre seismikkskytingen, og planleggingen av dette er igangsatt, heter det i vedtaket.