- Vi har som intensjon med denne uttalelsen å uttrykke LO i Vesterålens synspunkter og krav i forbindelse med trålerflåtens rolle i fiskeriforvaltningen, melder organisasjonen ifølge Vesterålen Online. Det er leder Terje Pettersen og sekretær John Helmersen som har signert uttalelsen

- Trålernæringa ble i utgangspunktet gitt unntak fra det generelle forbud mot å drive tråling etter fisk, med sikte på å sikre stabil råstofftilgang av fersk fisk til de landbaserte foredlingsanleggene. Etter hvert ble det for trålkonsesjonene også knyttet en forutsetning om leveringsplikt til nærmere fastsatte mottakssteder.

- Det har også ved politisk unnfallenhet gitt tillatelser til en eierkonsentrasjon av trålkonsesjonene slik at lokalsamfunnene har mistet kontrollen med trålflåten som redskap for lokal verdiskaping.

- Vi krever at tilbudsplikten endres til leveringsplikt og at eierne av trålkonsesjonene pålegges i all hovedsak å levere råstoffet ferskt til de landbaserte fiskeindustrianleggene. Hvis dette ikke passer eierne, må kvotene kreves tilbakelevert til fellesskapet. Dette vil ikke være populært hos storrederne, men vil ha støtte hos majoriteten av kystbefolkningen og gi framtidshåp for de enkelte lokalsamfunn.

Vi ber derfor om at:

- Avsatt torskekvantum til industrikvote som vederlagsfritt kan disponeres av fiskeindustrien og kunne framleies vederlagsfritt til de fartøyer som vil bringe på land ferskt råstoff, også kystflåten.

- Reverser tilbudsplikten til leveringsplikt. Hvis trålrederne ikke ser seg tjent med å oppfylle leveringsplikten, skal kvoten tilfalle fellesskapet til refordeling.

- Innføre bearbeidingsplikt for en stor del av råstoffet, eventuelt en fastsatt andel av det kvantum som kjøpes. «Trading» av råstoff ubearbeidet ut av distriktet må motvirkes med de midler som er politisk mulig.

- Endre kvoteåret til å starte fra høsten av for hele fiskeflåten, og i tillegg en periodisering av torskekvoten for trålerne for en jevnere råstofftilgang over hele året for fiskeindustrien. Dette for å skape en gunstigere situasjon med hensyn til kvalitet på råstoffet, bedre avkastning av investert kapital og bedre stabilitet i arbeidet for de ansatte. Vi får en bedre utnyttelse av fiskeindustrianleggene og en bedre kvalitet på råstoff og ferdigvare.

- Gi bonuskvoter til redskapstyper som gir god kvalitet og levering av ferskt råstoff .

Ut fra det vi observerer av oppfatninger og meninger lokalt, vil våre synspunkter ha stor støtte i kystsamfunnet her, også blant fiskerne og fiskekjøperne.