Økosystemer er alltid i endring. Men nå skjer endringene hurtig, meget hurtig – og spesielt i våre nordlige havområder. Hva vil varmere vann, endringer i vindmønster og andre klimaendringer få å bety for fisk i våre farvann? skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

HI påpeker at også artene som vinner på endringene, også kan tape.

– Det vi vet, er at fisk er ikke bare fisk. Endringer vil påvirke bestandene ulikt. Noen arter, som torsken, er mer fleksible enn andre. Torsken trives godt selv om temperaturen i havet blir høyere, og når det blir varmere vann lengre nord, brer den seg ut over et større område. Sånn sett kan torsken vinne på klimaendringer, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Men «vinneren» kan likevel ende opp med å tape, for varmere klima kan gå ut over artene på torskens meny.

– Lodda er livretten til torsken. Dersom lodda får dårligere levevilkår vil det gå utover torsken også, påpeker Huse.

Fordi klimaendringene slår ut så forskjellig for bestandene, skal HI utføre klimasårbarhetsanalyser av hver enkelt av de viktigste fiskebestandene.

En slik risikovurdering tar for seg hvordan ulike endringer i klimaet vil påvirke en bestand, både plusser og minuser.

– Dette vil gi oss bedre prognoser for hver enkelt bestand inn i fremtiden, sier Huse.

– Samtidig vil vi også kunne se bestandene i sammenheng. Det som slår ut uheldig for den ene, vil jo igjen kunne påvirke andre.