- Reguleringstiltakene må være hensiktsmessige og kunnskapsbaserte. Forslaget om å frede kveite om sommeren nord for Stad er ikke bygget på faktisk kunnskap og vil by på store utfordringer for norsk sjøfisketurisme mener de.

Dette melder Nofima på sine hjemmesider.

På slutten av 1990-tallet oppstod det en opphetet debatt om norsk sjøfisketurisme. Debatten gikk i størst grad på hvordan sjøfisketurismen påvirket kystnære fiskebestander som kysttorsk og kveite. Det ble også diskutert om aktiviteten i det hele tatt ga økonomiske ringvirkninger.

Det ble antydet at de fleste fisketurister har med seg mat og drikke og at inntektene for kystsamfunnene derfor er minimale. Nå vet vi fra våre studier av rundt 450 sjøfisketurismebedrifter at fisketuristene i snitt bruker 1460 kroner daglig. Med en oppholdstid på en uke representerer denne delen av norsk reiselivsnæring således en viktig inntektskilde for norske kystsamfunn. Havforskningsinstituttets kartlegging av organisert turistfiske har også langt på vei tilbakevist påstandene om at fangstene til fisketuristene er skyld i rekrutteringsutfordringene i den norske kysttorskbestanden.

- Når det gjelder det nylig lanserte forslaget om å frede kveite om sommeren nord for Stad, så er ikke dette basert på noen dokumentert sammenheng mellom beskatningstrykk på kveite og sjøfisketurisme. Selv om «føre-var-prinsippet» er generelt sett en god forvaltningsstrategi, så må det være hensiktsmessig. I og med at et slikt fredningstiltak vil medføre store økonomiske utfordringer for deler av turistfiskenæringen er det avgjørende at et slikt tiltak ikke innføres på basis av et svakt kunnskapsgrunnlag med hensyn til både det totale uttaket av alle fiskeriaktører og kveitens biologi.