Det har vært mye snakk om å sende oppdrettsnæringa til havs, med Salmars «Havmerd» og Nordlaks sin «Havfarm» som de mest omtalte prosjektene. Begge anleggene er robuste og ment for tøffe værforhold, men lokalitetene de ligger på er ikke spesielt langt til havs.

Men nå kommer det første virkelige offshore-anlegget, etter at Fiskeridirektoratet mandag sa ja til Salmars søknad om å bruke en lokalitet 45 nautiske mil utenfor grunnlinja ved Frøya. Fordi anlegget ligger så langt til havs reguleres ikke søknaden av plan- og bygningsloven, slik oppdrettsanleggene inne ved land gjør. Det er derfor Fiskeridirektoratet behandler søknaden, og mandagens vedtak er den første tillatelsen som er gitt for akvakultur i åpent hav.

Lokalitetsklareringen er gitt for 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse med laks.

Så langt til havs er ikke selskapet underlagt de samme konsesjonsbestemmelsene som begrenser volumet inne ved kysten. Selskapet fikk likevel i 2019 tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart Fish Farm.

Slik ser det ut i Fiskeridirektoratets kartverktøy. De farvede strekene er fiskeriaktivitet.

I høringsrunden for etablering av lokaliteten protesterte Norges Fiskarlag på plasseringen, og ville dra anlegget noe østover for å unngå viktige gytefelt. Riggen endte isteden 11 kilometer lenger vest, men Fiskarlaget er likevel passe fornøyd.

«Det er relativt lav fiskeriaktivitet i området. Den nye omsøkte lokaliteten kan derfor aksepteres av Norges Fiskarlag. Forutsetningen er at det fortsatt legges opp til at det ikke skal slippes ut legemidler som kan skade krepsdyr eller havmiljøet i nærområdet, samt at kabler for strømforsyning til lokaliteten ikke blir til nevneverdig hinder for fiskeriaktiviteten.»

Se mer om lokaliseringen i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Selskapet selv er svært fornøyd med å endelig ha fått tommelen opp fra staten.

– Dette er et viktig skritt videre for å kunne realisere potensialet som ligger i havbruk til havs. Neste viktige milepæler for oss er avklaringene knyttet til grunnrenteskatt og det regulatoriske rammeverket for havbruk til havs, uttaler CEO Roy Reite i SalMar Aker Ocean i en pressemelding.