Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Kyst og Fjord har spurt de fiskeripolitisk ansvarlige i regjeringspartiene og støttepartiene om hvilken holdning de har til Gunnar Klo-dispensasjonen spesielt, og til endringer i deltakerloven generelt.

Mest negative er støttepartiene Venstre og Krf.

- Det som fiskeriministeren her gjør er etter min vurdering ikke i tråd med Stortingets klare vedtak i behandlinga av sjømatindustrimeldinga. Venstre er tydelig på at deltakerloven står fast slik vi kjenner den i dag, og vi ønsker ikke noen uthuling av loven. Dispensasjoner må kun brukes i helt spesielle situasjoner. Det vil jeg være tydelig på overfor fiskeriministeren, sier Venstres medlem i næringskomitéen på Stortinget, André N. Skjelstad

Krfs komitémedlem Steinar Reiten er nøye med å understreke at dispensasjonssaken nå er påklaget, og at han derfor ikke vil uttale seg spesifikt om den.

- Men saken er såpass prinsipielt viktig at jeg har meldt den inn til Krfs gruppemøte i neste uke. Vi er svært bekymret for denne saken, for dette er et av de viktigste prinsippene i deltakerloven som er i spill, og et av de viktigste prinsippene i Krfs fiskeripolitikk: At eierskapet til flåten skal ligge på fiskersida.

Høyres fiskeripolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen sier partiet står bak deltakerloven på samme måte som andre partier, og at man per i dag ikke ønsker store endringer i den.

- Det kan nok være nødvendig med visse regelverksendringer, men prinsippet om at aktive fiskere skal eie kvoter og fartøy skal stå fast. Jeg har ikke registrert noen sterke diskusjoner på dette, og jeg tror ikke at selve grunnprinsippet i deltakerloven blir endret.

- Vil man komme til å se flere dispensasjoner fremover?

- Jeg forutsetter at deltakerloven ligger fast og at dette er en spesiell sak knyttet til den konkrete industribedriften og den historien som er knyttet til denne saken. Dette er en enkeltsak som ikke skal danne regel eller presedens. Jeg har forståelse for at denne dispensasjonen er gitt, men den var et enkeltstående tilfelle, og jeg ser ikke at andre vil være aktuelle, sier Tom-Christer Nilsen.

- Men det er jo akkurat det som nå hevdes - at det kan komme mange lignende saker?

- Jeg skjønner at det kan bli uro knyttet til om det er politikkendring på gang. Men slik jeg har oppfattet ministeren, så er dette en enkeltsak. Vårt standpunkt er at vi står på deltakerloven og råfiskloven, sier Nilsen.

Den mest positive blant regjeringens støttespillere i næringskomitèen er nok ikke uventet Frps Kjell Børge Freiberg. Han sier han vil stille med åpent sinn dersom den kommende stortingsmeldingen om et fremtidsrettet kvotesystem inneholder forslag om å gjøre endringer i deltakerloven.

- Eidesen-utvalget har utvalget utfordret etablerte sannheter og lover og regler – også deltakerloven. Det er jeg villig til å diskuter med åpent sinn, for på noen områder er det hensiktsmessig å justere regelverket vi styrer norsk fiskerinæring i dag.

- Ett eksempel på det er at vi i dag har en unntaksregel som har kommet til anvendelse for Gunnar Klo AS på Myre. Jeg tenker at når vi ser på konsekvensen av det med tanke på de gode effekter det kan ha for Stø, så er dette en unntaksbestemmelse som kanskje må utvides, og ikke innskrenkes.

- Men hvis Øksnes er et område hvor man kan anvende næringsmessige grunner, så er det vel flere industribedrifter som kan komme til å sende inn gode søknader?

- Ja, det vil det være. Og derfor så er jeg veldig tydelig på at den unntaksregelen som er der i dag ikke bør begrenses, men utvides. Vi snakker ikke om å slippe det helt fritt, men likevel at det er en mulighet man kan benytte der det er hensiktsmessig å gjøre det for å støtte opp under verdifulle arbeidsplasser på land. Men nå har jo ikke meldinga om nytt kvotesystem kommet til Stortinget ennå, vi må se hva som konkret kommer.

- Du har som tidligere ordfører i Havfisk-kommunen Hadsel inngående kjennskap til problematikken rundt leveringspliktige trålere. Ser du for deg at vi kan komme til å oppleve lignende problemer for en industrieid kystflåte som vi har hatt det for trålflåten?

- Ja, det gjør jeg. Men det blir en diskusjon vi er nødt til å ta i forhold til hvordan vi skal innrette politikken for å oppnå det vi ønsker. Og jeg konstaterer at partiprogrammene til alle partiene handler om å få mer verdiskapning av fisken i form av helårige langsiktige arbeidsplasser.

- Kan vi faktisk komme til å diskutere leveringsforpliktelser for industrieide kystbåter?

- Ja, det ser jeg ikke bort fra. Men jeg ser ikke det som løsningen. Vi diskuterer jo leverings forpliktelser så det holder ut fra det systemet vi har i dag. Og det gjør vi jo ikke fordi det fungerer så alt for godt. Så å kopiere dårlige løsninger over til kystflåten kommer i alle fall jeg til å være reservert i forhold til.