Avtalen inkluderer gjensidig adgang til hverandres farvann og bytte av kvoter, og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mener det er grunn til å være fornøyd.

– Jeg er fornøyd med at avtalen med Storbritannia endelig er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet. Ikke minst er dette en historisk dag, det er første gang vi får en slik avtale. Fremover vil vi fortsette å utvikle samarbeidet med Storbritannia, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Regjeringen.no

Sild og bunnfisk

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er slik utformet at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn bunnfisk i den andre partens sone i 2022. Detaljer om dette vil bli fastsatt i den norske reguleringen.

Det ble også avtalt adgang til Norge til å fiske 17 000 tonn nordsjøsild i britisk sone. Britene kan fiske 17 000 tonn NVG-sild i norsk sone. I tillegg til samlekvoten på 30 000 tonn i britisk sone i Nordsjøen har Norge også byttet til seg blant annet 187 tonn torsk i NAFO (Vest-Atlanteren), 600 tonn blåkveite i britisk sone også utenom Nordsjøen, 1200 tonn lange og 650 tonn brosme utenom Nordsjøen.

Får kvote ved Svalbard

Fartøy fra Storbritannia får også torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard, og det blir nå fastsatt forskrift om regulering av fisket etter torsk i Fiskevernsonen ved Svalbard i 2022. Norge har fastsatt en torskekvote for fartøy fra Storbritannia på 6550 tonn i 2022.

Storbritannia vil på sin side ikke tillate at britiske fartøy fisker ut over kvoter tildelt av kyststatene i disse nordlige farvannene, det vil si de såkalte ICES-områdene 1 og 2.

- Når britiske fartøy får torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard er det basert på en forståelse mellom Storbritannia og Norge. Dette styrker den bærekraftige forvaltningen av torskestammen i nordområdene, og var en forutsetning for tildeling av denne kvoten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Misfornøyd 1

Leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø er tilfreds med at Norge har inngått en fiskeriavtale med Storbritannia for 2022, men er slett ikke fornøyd med balansen i avtalen.

- Det er oppnådd en rimelig gjensidig løsning for flåten som fisker hvitfisk i hverandres soner, men rammene for den pelagiske flåten er vi ikke fornøyd med, sier Heggebø i en pressemelding.

- I tidligere avtaler kunne vi fiske inntil 60 000 tonn sild i britisk sone, mens vi nå er avgrenset til en ramme på 17 000 tonn, som er koblet til at britiske fartøy kan fiske et tilsvarende kvantum norsk vårgytende sild i norsk sone.

Misfornøyd 2

Pelagisk forening hadde større forhåpninger til innholdet.

– Avtalen er svært ubalansert mellom pelagiske fiskerier og de som fisker hvitfisk. For pelagiske fiskere er avtalen isolert sett ikke så mye verdt. Soneadgangen vil ikke gi noen voldsom drahjelp for vårt vedkommende, uttaler Kristian Sandtorv, styreleder i Pelagisk Forening i en pressemelding.

Styreleder i Pelagisk Forening, Kristian Sandtorv. Foto: Pelagisk.net

- Ut fra en helhetsvurdering ser vi imidlertid at det kan være klokt å inngå en avtale på dette tidspunkt. Det vil gi bedre kunnskap og relasjoner som vi kan ta med oss i det videre arbeidet, og vi håper at det vil styrke det videre samarbeidet i årene som kommer.

Misfornøyd 3

Fiskebåt-direktør Audun Maråk er heller ikke tilfreds.

- Vi har hatt et behov for å få avklart fiskerirelasjonen til vår viktigste avtalepart i våre sydlige havområder. Fiskebåt er ikke tilfreds med løsningen, når det gjaldt gjensidig soneadgang i pelagisk sektor. Norge tok flere ekstra forhandlingsrunder for å bedre soneadgangen for nordsjøsild, samt forsøke å få på plass et kvotebytte på øyepål. Vi kom ikke helt i mål, men har oppnådd formuleringer i avtaleteksten som viser at siste ord er ikke sagt i disse sakene. Totaliteten tatt i betraktning, EU-avtalen og den uløste situasjonen med hensyn til forvaltning og fordeling av makrell, medførte at vi stilte oss bak forhandlingsresultatet, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt i en pressemelding.