Beslutningen har bakgrunn i gjenstående kvote og fisketakten i garn- og snøregruppen.

Fiskeridirektoratet vil følge utviklingen i fisket og vil foreta en ny vurdering av spørsmålet medio september.

- Kun et begrenset antall fartøy (33 av 155) har møtt kvotetaket og benyttet muligheten til å fiske på kvoteflekskontoen, samtidig som 64 prosent av gruppekvoten pr 5. september var oppfisket. En refordeling nå allerede 7. september vil øke sannsynligheten for en tidlig stopp i fisket, melder Norges Kystfiskarlag.

Norges Kystfiskarlag ber på denne bakgrunn om at spørsmålet om refordeling avventes, og tidligst tas opp til ny vurdering rundt den 20. september. Det vises til at fartøy som i mellomtiden når kvotetaket vil ha anledning til å benytte ordningen med kvotefleks.

- Det vil videre innebære en betydelig omfordeling av kvantum og inntekter innad i gruppen, der differansen mellom de fartøy som risikerer å kun få anledning til å fiske garantertandel ved en tidlig stopp, og de fartøy som gjennom en tidlig refordeling både får fiske ordinær kvote og ta del i overregulering og refordeling, vil bli urimelig stor. Dette vil være uheldig i en situasjon der kvoteverdien allerede er betydelig redusert, samtidig som makrellfisket for mange utgjør hovedinntekten, heter det fra kystfiskarlaget.

Det vises videre til at lav pris og mye småfisk tidlig i sesongen medførte at en del fartøy avventet oppstart og er kommet sent inn i fisket, samtidig som dårlig vær har medført perioder med landligge.