– Det viktigste nå er å samle de ulike miljøene som kan bidra i kampen mot pukkellaks, og i fellesskap lage en plan raskt. Sjøsamiske miljøer er en ressurs i et slikt arbeid, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i den pressemelding.

- Bekymringsfullt

Mange er bekymret over den eksplosive økningen i mengden av pukkellaks som i år invaderte elver i Finnmark. Sametinget frykter at den fremmede arten skal kunne fortrenge de opprinnelige bestandene og forrykke balansen i elveøkosystemene. Færre atlanterhavslaks vil medføre mindre rom for tradisjonell kulturutøvelse, både langs kysten og langs elvene, sier sametingsråden.

– Jeg er imponert over det enorme antallet dugnadstimer - og innsatsen - som har blitt lagt til grunn for å fjerne pukkellaksen og dermed hindre den fra å få gytt, men de økonomiske virkemidlene fra regjeringen ser dessverre ut til å komme til kort, sier Muotka.

Det er nå satt av 15 millioner kroner til flyteristfeller i utvalgte elver i Finnmark, men planene til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) for å bekjempe pukkellaksen, involverer ikke tiltak i sjø. Klima- og miljødepartementet må sørge for å ta alle krefter i bruk i den videre kampen. Det haster med å få arbeidet i gang slik at ressursene brukes på en god måte når neste store innsig av pukkellaks kommer i 2023.

– Både lokalbefolkningen, fiskerne i elv og sjø og Sametinget må få ta del i utformingen av en ny strategi, det er kritikkverdig at ikke alle miljøer er hørt. Vi må raskt og i fellesskap utforme en plan, og sjøsamiske miljøer er en stor ressurs i dette arbeider, sier Muotka.

Mulig verdiskapning

Pukkellaksen er en fremmed art i våre farvann. Som matfisk er den brukbar mens den fortsatt svømmer i havet, men blir tilnærmet uspiselig når den trekker opp i elva for å gyte.

– Kanskje vil vi i Norge klare å utnytte verdiskapningspotensialet bedre gjennom å selge pukkellaksen fersk, eller foredle den på andre måter. Da vil vi også kunne bekjempe den biologiske trusselen på en måte som ikke bare tapper samfunnet for ressurser, men også tilfører noe, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.