– Vi ønsker å skaffe oss mer kunnskap om nisas rolle i økosystemet. Da trenger vi dyr som vi kan undersøke og ta prøver av. Derfor utlover vi dusør til dem som kan levere oss niser som er tatt som bifangst i ulike fiskerier, sier havforsker Ulf Lindstrøm i en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmeside. Dusøren er på 1000 kroner per eksemplar.

Nisa er en av de vanligste småkvalartene på norskekysten, men havforskerne har ennå ikke kartlagt artens rolle i kystøkosystemet, det vil si hvordan den både påvirker og påvirkes av andre arter.

– Det er derfor vi ønsker å få inn niser som har gått på fiskeredskaper og drukna, det være seg på garn eller andre redskaper. Vi ønsker oss hele dyr, fordi vi skal gjøre omfattende undersøkelser av dem for å finne ut hva de spiser, hvordan de påvirkes av miljøgifter, hva som skjer med dem når det oppstår endringer i økosystemet osv, sier Lindstrøm i artikkelen.

– Vi oppfordrer alle som har vært uheldige og fått nise som bifangst på fiskeredskapene sine om å melde fra til oss slik at vi kan få tak i disse dyrene og ta prøver av dem. Alle som leverer nise får 1000 kroner per dyr, sier Lindstrøm. Han legger til at det er viktig for forskerne å få tak i dyrene.

– Vi ønsker å se på mageinnhold, ta blodprøver og vevsprøver, sjekke alderen og mye annet, sier han. Nisene kan leveres der fiskerne vanligvis leverer fangsten sin.

Tidligere kartlegginger viser at det tas rundt 3.000 niser som bifangst i ulike typer fiske, først og fremst i garn. USA er i ferd med å innføre handelsrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har stor bifangst av sjøpattedyr og som ikke gjøre like mye som USA for å begrense slik bifangst.

– Fiskere som leverer døde niser til oss vil ha nytte av det på lang sikt, fordi det skaffer oss bedre dokumentasjon på hvor utbredt slikt utilsikta bifangst er i de ulike fiskeriene, avslutter Lindstrøm.