- Det er avgjørende å få klarhet i hva som skjer i forhold til overføring av kompetansen på fagfeltet, som i dag nærmest utelukkende finnes i Kystverket, skriver styret i Fiskarlaget etter å ha hatt saken opp til behandling.

Vil ha øremerkede midler

- Videre er det viktig å få avklart hvordan tilførselen av økonomiske midler til fiskerihavnprosjekter skal foregå. Styret mener at midlene må være øremerket fiskerihavnprosjekter og at det må vedtas klare retningslinjer for når søknader skal innvilges. Dette for å sikre videreføring av tilsvarende kompetanse som den som allerede eksisterer, og ikke minst legge til rette for likebehandling.

Fiskarlaget Nord mener det er viktig å få fram at fiskerihavnene ikke kan anses å være ferdig utbygd. Fremdeles gjenstår oppgradering og modernisering i flere havner.

- Fiskerihavnene må anses å være en viktig del av infrastrukturen og denne usikre situasjonen er uheldig ettersom det handler om forutsigbarhet for- og videreutvikling av næringen.

Derfor mener de det haster å ta en beslutning rundt hvilket organ som er rett adressat når det skal søkes om prosjekter. For å ha mulighet til å jobbe for næringens interesser på en god måte etterlyser de hvilket departement fiskerihavnene skal tilhøre. Selv er styret helt klar på at det bør ligge under Nærings- og fiskeridepartementet.

Frykter utsettelser

Overføringen skjer fra og med neste år, med andre ord et halvt år fram i tid. Fiskarlaget mener at alle spørsmål bør være besvart så man ikke kommer i en situasjon der havneprosjekter blir satt på vent på ubestemt tid på grunn av ubesvarte ansvarsforhold.