Kontaktmøtet fant sted i Tromsø, hvor Fiskarlaget var representert ved Fiskarlagets fagsjef Joakim Martinsen. Forumet ble dannet etter at 18 kvinner møttes i slutten av mai i Alta, og ble enige om at det var naturlig å tilnærme seg Fiskarlaget istedenfor å danne en egen organisasjon.

Trygderettigheter står høyt oppe på lista over saker forumet mener det må tas fatt i, dadagens regelverk oppleves ikke som tilpasset for kvinnelige yrkesfiskere. Særlig gjelder dette rettigheter knyttet til graviditet, fødsel og permisjon. I møtet ble det vist til at kvinner opplever at det er utfordrende å få bistand i disse spørsmålene i kontakt med NAV, Garantikassen for fiskere, Fiskeridirektoratet og andre.

– Vi skal i samarbeid med forumet forsøke å få gjennomført et kartleggingsprosjekt for å få belyst kvinnelige fiskeres trygderettigheter. Dette som et første steg på veien for å få til de nødvendige endringene, sier Joakim Martinsen.

Det ble også enighet under møtet om at Norges Fiskarlag bidrar med økonomisk støtte slik at kvinneforumet kan holde et årlig møte. Laget inviterer også to representanter fra forumet til å delta som gjester under Fiskarlagets landsmøte i november. Som kjent kan alle gjester delta aktivt i debatten om fremtidig kurs for norsk fiskerinæring.