Russiske fiskere får ikke innsyn i hva som er på trappene innen oljenæringen. Vasilij Nikitin i Fiskeindustriunionen i Nord forteller at de jobber for å kartlegge sårbare gyte- og fiskeområder. Dette momentet ble kraftig understreket på et norsk-russisk seminar i Murmansk for noen dager siden. Under seminaret var det 25 toppledere fra russiske oljenæring, det politiske miljøet og fra fiskerinæringen som møtes. Fra norsk side var fiskarlaget, Statoil, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og IndustriEnergi representert med til sammen 10 deltakere. Siden 2006 har det vært et formelt samarbeid mellom Norges Fiskarlag og russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk.

- Fiskerisektoren vil arbeide målrettet mot myndighetene og oljenæringen for å bidra til at sårbare gyte- og fiskeområder blir ivaretatt på en god måte, sa Nikitin.

Han understreket betydningen av at fiskerisektoren vil ta et ansvar for å medvirke til godt samarbeid med oljenæringen. Nikitin la også vekt på at det er viktig å få til et samarbeid på like vilkår.

Fra norsk side forteller prosjektleder i Norges Fiskarlag Aslak Kristiansen at det fra fiskarlagets side har vært et svært nyttig samarbeid med de russiske kollegene. Formålet har vært å dele informasjon og erfaringer og utvikle felles forståelse til det beste for næringene og ressursforvaltningen.

- Fisk og olje er likestilte strategiske verdiområder for russiske myndigheter og ut fra at man antar at det kommer til å bli en sterk økning i oljeaktiviteten i nordområdene var temaet naturlig for dette møtet, sier Kristiansen.

Hans vurdering er at dagseminaret representerer et viktig skritt for samarbeidet mellom de respektive næringene på russisk side. Fra norsk side formidlet både fiskarlagets, Statoil og OLF, samt generalkonsulen sine inntrykk fra de 40 årene med oljeutvinning i Norge.

Kristiansen sier han på mange måter ser paralleller til oljestarten i Nordsjøen når han ser på utfordringene det nå er mellom de to næringene på russisk side.

- I Nordsjøen trodde amerikanerne de kunne ta seg til rette og gjøre som de syntes var best. Det ble ikke akseptert. Derfor både forstår jeg, og ser parallellen til det fiskerne nå opplever i nordområdene, sier Kristiansen – med referanse til Nikitins ønske om samarbeid med oljenæringen.

Han håper seminaret skal markere en god start for en mer reell og fruktbar samarbeidsdialog mellom de to viktige næringsområdene. Fra norsk side er også nordområdene et strategisk satsingsområde og det er derfor viktig at vi som næringsorganisasjoner også har sterkt fokus på denne saken.

Norges Fiskarlag får økonomisk bistand fra myndighetene for å bidra inn i samarbeidet. Samarbeidet er organisert som et prosjekt, som støttes fra Fiskeri- og kystdepartementet og fra Utenriksdepartementet. Målet er å bidra til å knytte kontakter og bidra til faglig erfaringsutveksling mellom fiskeri-interessene i begge land.