Forskerne skal blant annet anbefale hvordan fiskebestandene i nord bør overvåkes i framtida.

De kommer fra de fem kyststatene rundt Polhavet: Canada, USA, Russland, Danmark/Grønland og Norge. Klimaendringene fører til mindre is i Polhavet om sommeren, og forskerne spør seg om dette vil påvirke økosystemet slik at kommersielt viktige fiskearter blir å vandre inn i det sentrale Polhavet for å beite.

Polartorsk og snøkrabbe

Per i dag er det kun polartorsk og snøkrabbe som gyter i de grunne områdene rundt Polhavet, men det mangler fortsatt kunnskaper om disse artene. Mange arter er observert i de kalde vannmassene, men ingen av disse er kommersielt interessante. Dette er mest trolig individer som har drevet med strømmene inn i disse områdene. Det store spørsmålet er om de er i stand til å reprodusere seg der, slik at det blir større forekomster i framtiden.

På møtet kartlegger forskerne undersøkelsene som gjøres for å studere det marine økosystemet i nord. Det er tydelige forskjeller på aktivitetene på Atlanterhavssiden og Stillehavsiden, både når det gjelder hvordan man observerer og hva man finner. Forskerne tar sikte på å anbefale hvordan man bør observere framover for å få best mulig oversikt over endringene..

Startet i Oslo

Prosessen startet offisielt med et møte i Oslo i juni 2010 hvor myndighetene fra de fem kyststatene møttes for å diskutere prosessen rundt potensielt fiske i Polhavet. Dette ble fulgt av et forskermøte i Anchorage juni 2011. Et nytt embetsmannsmøte i Washington våren 2013 stilte en del spørsmål vedrørende den siste utviklingen i de arktiske marine økosystemene, spørsmål som dannet grunnlag for dette forskermøtet.