Det skriver Norges Kystfiskarlag i et brev til Fiskeridirektoratet.

De viser til Fiskeridirektoratets stopp av fisket etter brosme fra og med lørdag 16.september 2023, samt innføringen av tillatte 25% bifangst av brosme i de enkelte fangster og ved landing.

- Flere mottaksanlegg er avhengige av lineflåtens leveranser for å opprettholde aktivitet utover høsten. Tilbakemeldingen fra fiskerne etter varslingen av stoppen i brosmefisket er enstemmige om at en bifangst på 25% vil være umulig å etterleve og båtene må legges til kai ut sesongen. Når fangstene til lineflåten uteblir vil konsekvensen for flere fiskemottak være å stenge ned– da fjernes også leveringsmulighetene for de resterende redskapsgruppene og man vil i praksis stoppe fiskeriet for hele kystflåten ut året, skriver Kystfiskarlaget i brevet som er signert daglig leder Hanna Arctander.

- Et slikt scenario vil være svært dramatisk og uheldig sett opp mot de fiskeripolitiske målsetningene om mer helårlig råstofftilgang og stimulering til økt fiske på flere arter. Kystfiskarlaget mener dette er en unødvendig inngripende konsekvens av feilslått regulering fra forvaltningsmyndighetene, mener laget.

De understreker at i motsetning til flåten over 28 meter største lengde som kan fiske i andre havområder, har ikke flåten under 15 meter alternative områder å gå til hvor man ikke risikerer å få over den tillatte mengden bifangst av brosme. Kombinert med at det også er dårlig tilgjengelighet av hyse i de samme områdene, samt at tillatt mengde torskefangst i ferskfiskordningen er redusert, vil prosentandelen av brosme i fangstene automatisk øke, selv om totaluttaket ikke nødvendigvis økes.

- Vi er innforstått med at brosmen er kvotebelagt for første gang i inneværende år, men reguleringen viser seg totalt feilslått og den minste flåten kommer tydelig dårligst ut av årets regulering. Den havgående flåten (over 28 m) har betydelig økt sitt uttak av brosme sammenlignet med fjoråret.

Kystfiskarlaget er videre kjent med at havfiskeflåten og autolineflåten over 28 meter i hovedsak har fisket sine andeler i norsk sone fremfor i utenlandske soner i år. Fangststatistikken viser at flåten over 28 m har levert 66% mer brosme sammenlignet med samme tid i fjor, kystflåten har til sammenlignet økt uttaket med 18% mot samme tid i fjor.

- Vi mener det er særs uheldig at den minste flåten nå blir skadelidende ettersom det er de større fartøygruppene som i all hovedsak står for det økte uttaket i inneværende år. De større fartøygruppene har ytterligere anledning til å fiske brosme på andre tider av året og i andre havområder og vil ikke bli like skadelidende av den innførte stoppen sammenlignet med den minste flåten.

På bakgrunn av overnevnte, og spesielt med henblikk på situasjonen der den minste flåten blir skadelidende som følge av den havgående flåtens økte uttak, mener Kystfiskarlaget det må åpnes for fritt fiske etter brosme ut året for flåten under 15 meter. Dette vil være et nødvendig tiltak for å unngå nedstenging av fiskemottak utover høsten med påfølgende konsekvenser for resten av kystflåten. Overfisket må trekkes av neste års totalkvote.

- Vi forventer at reguleringen av fisket etter brosme i 2024 avsetter et tilstrekkelig kvantum til flåten under 15 meter slik at denne flåten ikke blir berørt av fiskeriet i de større fartøygruppene og den overnevnte problematikken unngås for fremtiden.

Kystfiskarlaget vil komme med ytterligere anbefalinger i forbindelse med reguleringsmøtet i november, melder de i brevet.