Pressekonferansen i dag er en oppfølging av regjeringens lansering av havvindstrategi i februar.

Les også: Setter full fart i havvindsatsingen

Statsministeren åpnet pressekonferansen med å slå fast hovedpunktene:

Regjeringen tar inn i sin erklæring et mål om å bygge ut 30 MW havvindproduksjon frem mot 2040.

Du kan følge pressekonferansen på direkte video her.

Voldsomme ambisjoner

- Det tilsvarer omentrent like mye kraft som det vi produserer i dag, altså en dobling av dagens kraftkapasitet, sier Støre, som samtidig opplyser at det i praksis vil handle om 1 500 havvindmøller i perioden frem til 2040.

- Det er avgjørende at dette skjer på en skånsom måte i samspill med fiskeri og andre viktige interesser, vi foreslår derfor i revidert budsjett en bevilgning til forskning på sameksistens. Dette har vært etterlyst fra fiskerinæringen, og det følger vi nå opp konkret, sa statsministeren.

Under pressekonferansen i februar sa regjeringen at de ville komme tilbake med forslag på aktuelle områder for utbygging av havvind. Dette spørsmålet er fortsatt under arbeid.

Forskning

I forkant av pressekonferansen hadde fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) gått ut med en nyhet om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå 10 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

– Regjeringen ønsker god sameksistens mellom havnæringene. Målet er å finne løsninger som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag, og som fortsetter å skape vekstmuligheter for havnæringene i tiden fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Som han tidligere har varslet, gjør Skjæran det på ny klart at det vil komme til å bli satset på vindkraft.

– Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle vindkraft- og havbruk til havs. For å skape vekst for havnæringene framover samtidig som vi ivaretar den viktige fiskerinæringen, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag. Mer kunnskap og forskning har lenge vært etterlyst fra fiskerinæringen, sier Skjæran til NTB.

Han peker på at Norge trenger både mer matproduksjon og mer kraft fra havet og at målet er å sikre at beslutningene som tas er basert på beste tilgjengelige kunnskap.

– For meg som fiskeri- og havminister er det helt grunnleggende å ivareta fiskerienes interesser. Vi må vite mer om hvordan nye og eksisterende næringer påvirker hverandre og økosystemene. Næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges, understreker statsråden.

.

Regjeringen har lagt frem følgende pressemelding i forbindelse med dagens pressekonferanse:

Kraftfull satsing på havvind

Regjeringen legger i dag frem en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Satsingen skal bidra til kraft til folk og bedrifter over hele landet.

– Fra dag én i regjering har vi jobbet med å utvikle Norge som havvindnasjon. Med gunstige havområder, arbeidsfolk med verdensledende teknologikompetanse og et godt samarbeid mellom stat og næringsliv har vi alle forutsetninger for å lykkes, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Fire måneder etter at regjeringen overtok, ble rammene for tildeling av de første store områdene for havvind lansert – Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samtidig ble det startet et arbeid for å kartlegge mulige nye områder langs kysten som kan klargjøres for havvind.

– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge.

Dette er en sum som tilsvarer nesten like mye kraft som vi produserer i dag. Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sier Gahr Støre.

Statsministeren omtaler satsingen som en milepæl i norsk industri- og energihistorie.

– Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden. Målet med utbyggingen er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft. Skal vi få til det, er vi nødt til å satse nå. Og vi må satse i stor skala, sier han.

Regjeringen vil legge til rette for en storstilt havvindutbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger. Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av alternativene.

Ved valg av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet skal anleggets tekniske utforming sikre nasjonale interesser, herunder forsyningssikkerhet og rimelige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv.

– Målet er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft, som kan skape arbeidsplasser over hele landet. Vi er opptatt av å sikre nettløsninger som sikrer mer kraft til Norge og som gir gode nettløsninger for havvindsatsingen. Dette satsingen er og svaret for å elektrifisere norsk sokkel. Vi skal også utrede hvordan en fremtidig grunnrenteskatt på havvind kan innrettes, for å sikre at en større andel av overskuddet i næringen hentes inn til fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen tar sikte på å gjennomføre neste runde med tildeling av konsesjoner for havvind i nye områder i 2025. OED vil vurdere hvordan vi kan effektivisere konsesjonsbehandlingen ved å vurdere konsesjon og godkjenning av detaljplan samlet, og dermed spare tid.

– Vi skal være raske, men også kloke. Vår ambisjon tilsvarer et kraftvolum som er på nivå med hele det norske kraftsystemet. Derfor må vi gjøre dette stegvis, for å lære underveis. Vi vil bevare det som er Norges viktigste fortrinn på kraftområdet: En trygg og effektiv kraftforsyning som bygges ut på en skånsom måte i samspill med fiskeri og andre viktige interesser, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal på om lag 5-6 ganger Sørlige Nordsjø II, eller ca. 1 prosent av norske havområder.

Det norske kraftnettet vil ikke kunne håndtere en så stor mengde kraft som ambisjonen på 30 000 MW havvindproduksjon utgjør. Det er derfor en forutsetning at betydelige deler av den produserte kraften vil gå til andre land. Økt havvindproduksjon kan også bidra til å dekke kraftbehov i petroleumsvirksomheten. Regjeringen vil derfor vurdere hvordan petroleumsnæringen best kan bidra, slik at satsingen på havvind også legger til rette for elektrifisere sokkelen.

– Havvind er en sentral del av regjeringens grønne industriløft som skal sikre at Norge forblir en industriell energistormakt også i en fornybar fremtid. Med denne satsingen oppnår vi tre mål på èn gang: mer enn nok ren og rimelig kraft til eksisterende og ny industri over hele landet, enorme muligheter for eksport av norsk teknologi og et viktig bidrag til det grønne skiftet i Europa. Vannkraftens far Sam Eyde hadde vært fra seg av begeistring hvis han fikk oppleve dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I Hurdalsplattformen satte regjeringen et mål om å «legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som bl.a. inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel». Med den storstilte satsingen på havvind følger regjeringen opp dette punktet.