Kystfiskarlaget benyttet anledningen til å be styret i Norges Råfisklag om å bruke den retten som Råfiskloven gir fiskerne til å kreve nye prisforhandlinger med fiskekjøperne om en høyere pris på torsk.

- Vi ber også fiskernes tillitsvalgte i Råfisklaget om å stå tydeligere frem med agitasjon for å beholde Råfiskloven slik den er i dag, skriver leder Arne Pedersen i Kystfiskarlaget i en pressemelding.

Norges Kystfiskarlag har merket seg at Fiskeridepartementet mener at det er en legitimitetsutfordring at fiskerne har myndighet til å fastsette en minstepris på sin egen fangst. Kystfiskarlaget mener dette ikke er tilfelle, og at departementets utsagn må oppfattes som et ideologisk standpunkt om å svekke fiskernes kollektive rett til å fastsette en minimumspris på egen fangst. Norges Kystfiskarlag beklager dette.

- Myndighetene har allerede liberalisert eksportleddet for fisk slik at det nå er fritt frem for å etablere seg som fiskeeksportør. Resultatet er at nå opererer det mange fiskeeksportører i markedet som underbyr hverandre med norsk fisk. Derfor er prisbanen på norsk fisk ute i markedet nedadgående. Dette slår igjen tilbake på norske kystfiskere som over lang tid har måttet tåle en stadig lavere fiskepris, mener Pedersen.

- Nå tilkjennegir politikere, med et liberalistisk tankegods, at de kan komme til å fjerne fiskernes kollektive rett til å fastsette minsteprisen på rå fisk. Alternativet til Råfisklovens minsteprisordning er at fiskerne hver for seg må konkurrere om å få solgt fisken. Igjen presses prisen på fisken nedover.

- Summen av dette systemet er at den samlede verdiskapning av norske fiskeprodukter blir svekket fordi det i begge ender av verdikjeden er etablert strukturer som har til formål å presse fiskeprisene nedover. Det blir mindre penger igjen til kyst- og fjordbefolkningen av en verdifull flott torsk.

- Det er opplagt et behov for å informere om Råfisklovens positive virkninger, og ikke minst er det nødvendig å utfordre de som omtaler loven som umoderne eller at at den skaper legitimitetsutfordringer. Men vi kan heller ikke akseptere at et krav om nye prisforhandlinger skal kunne oppfattes som en svekkelse av Råfiskloven. Hvis ikke fiskerne skal kunne benytte sin kollektive rett til å kreve nye forhandlinger i en situasjon der flåteleddet gang på gang er kommet ut som den tapende part i minsteprisforhandlingene, og der prisen åpenbart er satt lavere enn det flåten er i stand til å leve med, så har man i praksis en situasjon der kjøpersiden ensidig gis rett til å fastsette minstepris. Og det er jo nettopp det kritikerne av råfiskloven «beskylder» fiskersiden for, sier Arne Pedersen