- Stiftelsen mottok i alt ni søknader til årets innovasjonspris. Fiskerinæringen har hatt en imponerende utvikling av fartøy, fangstredskaper og utstyr til kvalitetsmessig håndtering av fisken gjennom mange tiår. I dag snakkes det mye om fangstsortering, fangstbegrensning, miljø og bærekraftig utvikling av fiskeriene nasjonalt og internasjonalt, skriver Nor-Fishing i Trondheim, hvor fiskeriminister Per Sandberg skal dele ut prisen under åpningen av messa tirsdag 16. august.

Juryen har innstilt følgende tre finalister:

Havforskningsinstituttet (HI), Bergen, gjennomfører et prosjekt der fangstkontroll testes ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota. Hensikten skal være at det ikke fanges mer fisk enn det fartøyet har kapasitet til å håndtere. Dette er viktig for fiskerne og fiskekjøperne med hensyn til kvalitet og pris samt HMS. Fangstbegrensningen skal skje ved at åpninger i nota slipper ut fisken når beregnet kvantum er fanget. Det er et avgjørende mål at man oppnår høy grad av overlevelse (levendefangst) både for fisken som fanges og for fisken som slippes ut.

Scantrol Deep Vision AS, Bergen. Deep Vision er under utvikling som en alternativ og supplerende metode, i forhold til dagens metode basert på akustikk og erfaring, for overvåking av fangst ved hjelp av stereografiske bilder fra trålen. En 3D-modellering av fisken gir mulighet for bestemmelse av art og lengde som igjen gir mulighet for fangstsortering i trålen og et mer effektivt fiske sett i sammenheng med markedspris, kontroll med kvoter og mindre bifangst. Teknologien kan også gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets resurser. Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske.

Selfa Artic AS, Sandtorg har stått for utvikling av «verdens første» elektrisk drevne fiskesjark i samarbeid med Siemens/Trondheim og Corvus i Canada som batterileverandør. Sjøfartsdirektoratet har deltatt for å utvikle nytt regelverk for godkjenning av slike fartøy. Energiforbruket er redusert med 40 – 60 % i forhold til dieselmekanisk drift. Driftsoperasjonene skjer lydløst uten vibrasjoner, eksos og partikkelutslipp. Dieselaggregat er installert for å gi fartøyet større sikkerhet. Foruten dieselgeneratoren som gir strøm forskes det også på brenselscelle/hydrogen, energifangst fra sol, vind og båtens bevegelse.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing vil behandle juryens innstilling i møte mandag 15. august, dagen før prisen skal deles ut.