Nærings og fiskeridepartementet hadde fire sentrale tema for ny kvotemelding på høring fra juli til oktober i 2022. Som kjent ble det vanskelig for Norges Fiskarlag å komme med et omforent forslag til løsning, men forslaget de til slutt kom med har falt i såpass god jord at Bjørnar Skjæran nå sender det ut på høring.

Norges Fiskarlags forslag til strukturgevinstfordeling er et kompromiss som faller inn mellom to av departementets modeller:

I Fiskarlagets forslag gis grunnkvoter full effekt i strukturgevinstfordelingen, mens gjenværende strukturkvoter får halv effekt. Forslaget til ny modell som omtales som modell X sendes derfor ut på en bred høring. Både modell 2, modell 3 og modell X innebærer tilbakeføring til opprinnelig gruppe, slik forutsetningen har vært helt siden det ble åpnet for strukturering.

Modellene som i utgangspunktet ble presentert av departementet var:

  • Modell 1; fordeling relativt etter grunnkvoter i nye grupper (inndelt etter faktisk lengde).

  • Modell 2; fordeling relativt etter grunnkvoter i opprinnelige grupper (etter hjemmelslengde).

  • Modell 3; fordeling relativt etter grunn- og strukturkvoter i opprinnelige grupper.

Nærings og fiskeridepartementet sender nå den alternative modellen for fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning på strukturkvoter på høring. Departementet ønsker høringspartenes syn på et forslag Norges Fiskarlag framsetter i sitt høringssvar i den opprinnelige høringa.

- Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan strukturgevinsten skal fordeles. Målet er å fremme ei ny kvotemelding som har bred støtte i næringen, og som kan samle bredt på Stortinget. Det vil gi fiskerinæringen gode og forutsigbare rammebetingelser. Derfor mener vi det er fornuftig at også denne modellen blir hørt, ettersom kompromissforslaget ikke har vært hørt tidligere. Det vil gi også andre relevante høringsinstanser mulighet til å ta stilling til dette forslaget, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.