Fiskarlaget berømmer likevel råfisklaget for å både ha fått kontroll på avtaket og ikke minst hen betydelig kvalitetsforbedring.

Stiller seg bak

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord som behandlet hysesaken fredag, stiller seg derfor bak reguleringene råfisklaget innførte etter 11. mai. Men arbeidsutvalget mener de trygt kunne ha reagert tidligere, slik at man hadde unngått å komme opp i sitasjonen man opplevde i midten av mai, der leveransene var preget av mye skadd hyse.

- Arbeidsutvalget vil be om at det ses på muligheten for at man ved en senere anledning kan gjøre relevante reguleringsgrep tidligere. Sammenheng mellom fisketakt, kvalitet og markedssituasjon for hyse oppfattes i en viss utstrekning å være forutsigbar. Ideelt kan reguleringsgrep gjøres i forkant av en negativ pris- og markedsutvikling som det er mulig å dempe eller unngå, skriver utvalget.

Anerkjenner

Utvalget anerkjenner likevel innsatsen som ble gjort i år, og mener Norges Råfisklag har gjort nødvendig grep for å stoppe en uheldig utvikling i hysefisket.

- Det må være en målsetting og få større verdier ut av hysefisket enn et absolutt minimum, slik fisket før døgnkvotene ble innført beklageligvis la opp til, heter det i kommentaren.

Men Fiskarlaget Nord bemerker samtidig på prinsipielt grunnlag, at reguleringer og begrensninger som innføres av hensyn til pris og marked, ikke må legge større begrensninger på flåteleddet enn det som er nødvendig.