Helga Pedersen (Ap) stilte skriftlig spørsmål i Stortinget til fiskeriminister Per Sandberg:

- Er det i kvotefastsettelsen for snøkrabbe tatt høyde for å sikre leveranser til Seagourmet sin produksjon i Båtsfjord og dermed sikre viktige arbeidsplasser der?

Begrunnelsen for spørsmålet var at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte snøkrabbekvotene for 2017 sist uke. De ansatte ved Seagourmet sin snøkrabbefabrikk i Båtsfjord har lenge ventet på en løsning som sikrer leveranser til deres produksjon, skrev Pedersen.

Slik svarte ministeren:

- Det er fastsatt en totalkvote for uttak av snøkrabbe som en del av en plan for forvaltningen av snøkrabben i Barentshavet. Snøkrabben skal forvaltes med mål om bærekraftig høsting som gir grunnlag for verdiskaping for samfunnet, og med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om hvordan artene påvirker hverandre i økosystemet. Totalkvoten er satt til 4 000 tonn og av dette er det avsatt 500 tonn til avtaler med andre land.

-Det er ikke lagt noen føringer på hvor snøkrabben skal landes, slik at det er opp til hver enkelt næringsaktør å bestemme selv.

-Det er vist stor interesse fra flere land i EU for å fiske snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. Det er derfor naturlig å ta høyde for eventuelle bilaterale avtaler med andre land når det fastsettes en totalkvote.

- Dette er på lik linje med avsetninger til bilaterale bytteavtaler på andre arter også. Avsetningen har således ingen tilknytning til snøkrabbefabrikken i Båtsfjord.

- Jeg vil videre vise til stortingsrepresentant Helga Pedersen sine skriftlige spørsmål nr. 482 av 9. januar og spørsmål nr. 1040 av 2.mai i år, og mine utfyllende svar på disse.

- I mine foregående svar forklarer jeg hvilke komplekse problemstillinger som er knyttet til snøkrabben og forvaltningen av den. Jeg har også informert om en tett dialog med EU i denne saken, og beskrevet hvordan vi i forhandlinger har tilbudt EU snøkrabbe i en avtale om kvotebytte. Vi har fortsatt løpende samtaler med EU om dette spørsmålet.