Avtalene innebærer at Norge og EU er enige om et kvotebytte og adgang til å fiske i hverandres soner.

- Uavklarte avtaleforhold vil alltid ha konsekvenser for fiskerne på begge sider. Derfor er det nå svært gledelig at en avtale for 2023 er på plass, sier Kåre Heggebø.

Han sier Fiskarlaget i utgangspunktet er opptatt av at fiskerne skal kunne utøve sin fiskeriaktivitet og fiske sine kvoter uten alt for mye tekniske hindringer og begrensninger i adgangen til hverandres farvann.

- Denne gangen ble det dessverre betydelig utfordringer å enes om farvannsadgang for fellesbestander i Nordsjøen og kolmule vest av Irland. Heldigvis lyktes partene til slutt å finne rimelig balanserte løsninger i disse spørsmålene, noe Heggebø er svært glad for.

Dette vil blant annet bidra til å lette avviklingen av fisket for den norske kolmuleflåten.

Gir ros

Kåre Heggebø vil berømme den norske forhandlingsledelsen for stor tålmodighet og godt samarbeid med næringen i det som skulle bli en meget krevende forhandlingsprosess, og som heldigvis endte opp med et tilfredsstillende resultat for norske fiskere.

Fiskarlaget har både gjennom deltagelse i den norske delegasjonen og gjennom direktekontakt med politisk ledelse vært tett på forhandlingsprosessen og gitt vår råd.

Har forhandlet siden oktober

I en pressemelding lørdag morgen opplyser Fiskeridepartementet at Norge og EU har undertegnet bilaterale kvoteavtaler med EU om Nordsjøen, Skagerrak, i tillegg til naboskapsavtalen med EU om Sverige.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet. Det er selvsagt viktig for oss å få disse avtalene på plass, og helst skulle jeg gjerne ha sett at vi greide å komme i mål for mange uker siden. Samtidig har det fra norsk side vært viktig å sikre en balansert avtale, som ivaretar norske kjerneinteresser på lang sikt. Dette har vi greid med denne avtalen, og jeg er fornøyd med resultatet for årets fiske, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Forhandlingene med EU har pågått siden oktober i fjor, og det har vært nedlagt utallige timer i forhandlingsmøter i Oslo, Brussel og i videosamtaler både på politisk og embetsnivå. Blant spørsmålene vi lenge sto langt fra hverandre på, var norske fartøys adgang til å fiske kolmule i EUs farvann utenfor Irland, og EU-fartøys adgang til å fiske i norsk økonomisk sone i Nordsjøen. Det har i perioder vært harde tak, men jeg er glad for at forhandlingene til slutt førte frem, med et godt resultat, sier Skjæran.

– Med kvotebyttet på plass, kan norske fiskere starte å fiske på kvotene vi har byttet til oss som reker, blåkveite og uer ved Grønland, og kolmule i EU-sonen. EU har i bytteavtalen fått en torskekvote i Barentshavet på 9 150 tonn, sier fiskeri- og havministeren.

Norge og EU har også undertegnet årets avtaler om forvaltningen av bestander i Skagerrak og protokollen for den såkalte naboskapsavtalen med Sverige, som gir noen svenske fartøy adgang til å fiske kvoter som blant annet torsk, sei, hyse, NVG-sild og industrifisk i norsk økonomisk sone sør for 62N.

I avtalen om fisket i Skagerrak for 2023 mellom Norge og EU går det frem at Norge fra 1. januar 2024 vil innføre forbud mot grensekryssende fiske. Dette innebærer at grensen til NØS i Skagerrak ikke lenger kan krysses uten at redskap heves. Videre vil det bli innført styrkede rapporteringskrav.