– Slik det er nå mener vi at Norge ikke overholder nasjonale- og internasjonale forpliktelser når det gjelder ivaretakelse av viktige fiskeri- og miljøhensyn i petroleumsforvaltningen, og vi krever at disse forholdene bedres så snart som mulig, fastslår Fiskarlagets landsstyre i et vedtak etter å ha drøftet riksrevisjonens oljerapport.

Kritisk rapport

Riksrevisor Per-Kristian Foss var krystallklar da han tidligere i vinter la fram sin rapport: Dagens oljevernberedskap i nord er ikke tilstrekkelig til å ivareta miljø og fiskeri.

I rapporten ble det ikke lagt skjul på at oljevernberedskapen i nordområdene har sine begrensinger.

- Det er kritikkverdig at myndighetene ikke samarbeider bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten. Dette kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, framholdt riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ikke tilpasset

Her vises det til at petroleumsaktiviteten i nordområdene har økt de siste årene. Klima, isforhold og mørketid, sammen med dårlig utbygd infrastruktur, gjør det vanskelig å redusere konsekvensene av et utslipp. Undersøkelsen viser at det er god tilgang på oljevernressurser, men utstyret er ikke tilpasset forholdene i Barentshavet. Det er ikke bekreftet med øvelser at oljevernet vil fungere som planlagt i farvann med is.

– Miljødirektoratet, som stiller krav til beredskapen, og Kystverket, som har ansvar for den nasjonale oljevernberedskapen, samarbeider ikke godt nok. Ved en ulykke vil det også være krevende å koordinere de private og offentlige aktørene, påpeker Foss.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet riksrevisjonens rapport og ber myndighetene iverksette tiltak for å lukke avvikene. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Utydelig grense

Oljeselskapene har hovedansvaret for beredskapen, men både staten og kommunene har en viktig rolle dersom det skulle skje en ulykke. Kystverket skal kunne overta ledelsen av oljevernaksjonen, men etaten har lite kjennskap til oljeselskapenes beredskapsplaner. Grensen mellom statlig og kommunal beredskap er heller ikke tydelig.

Stortinget har besluttet at det skal være petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Enkelte av leteboringene innebærer høy miljørisiko i et sårbart område. Miljømyndighetene må styrke samarbeidet med næringen for å sikre at det blir gjort bedre vurderinger av tiltak for å redusere risikoen.

Mangelfull dialog

I tillegg har petroleumsmyndighetene og miljømyndighetene for liten dialog om planlegging og oppfølging av miljøtiltak ved utbygginger i petroleumsvirksomheten. Det er viktig at miljømyndighetene er mer aktive tidligere når oljeselskapene planlegger utbyggingen, og Oljedirektoratet må involvere Miljødirektoratet tettere for å vurdere kostnader og nytte av miljøtiltak.

Norges Fiskarlag mener rapporten er svært alvorlig og bekrefter det de har påpekt over flere år. Derfor ber de myndighetene ta rapporten på alvor og forlanger en rask håndtering for å lukke avvikene rapporten kan påvise.

Landstyrevedtak

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde følgende vedtak da de behandlet saken:

«Norges Fiskarlag har i årevis vært kritiske til myndighetenes ivaretakelse av miljø- og fiskeri i saker som angår leteaktivitet og petroleumsutvinning på norsk sokkel.

Riksrevisjonens rapport viser at vi har haff god grunn til vår bekymring, og vi mener myndighetene må ta Riksrevisjonens funn på det største alvor og gjennomføre forbedringer i forvaltningssystemet, slik at miljø- og fiskerihensyn blir ivaretatt på en bedre og på en tilstrekkelig måte.

En utvidelse av TFO- områdene i Barentshavet kan få store konsekvenser for fiskeriene, både når det gjelder areal og miljøforhold. De store manglene som er avdekket ved beredskapssituasjonen i nordområdene gir grunn til bekymring både når det gjelder eksisterende virksomhet og eventuell fremtidig virksomhet.

Slik det er nå mener vi at Norge ikke overholder nasjonale- og internasjonale forpliktelser når det gjelder ivaretakelse av viktige fiskeri- og miljøhensyn i petroleumsforvaltningen, og vi krever at disse forholdene bedres så snart som mulig.

Fiskeriene- og miljøet skal være evigvarende ressurser, og dette perspektivet bør gjenspeile seg i forvaltningen av petroleumsressursene i en mye større grad enn under dagens regime!

En utilstrekkelig petroleumsforvaltning kan føre til høyere risiko for at det ikke er tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, og når beredskapen ikke er tilstrekkelig på toppen av det hele, kan konsekvensene bli katastrofale.

Norges Fiskarlag krever etter dette at beredskapen i Barentshavet blir utbedret, og at petroleumsforvaltningen blir styrket, slik at miljø- og fiskeriinteresser blir ivaretatt på en god og tilstrekkelig måte i møtet med petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Norges Fiskarlag mener i tillegg til dette at det er uakseptabelt med en utvidelse av TFO- områdene i Barentshavet, så lenge forholdene i forvaltning og beredskap er så mangelfulle som Riksrevisjonens rapport viser.»