– Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Derfor er det viktig at myndighetene legger til rette for en bærekraftig, levedyktig og lønnsom havbruksnæring, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

Oppgave å vurdere skatt

Regjeringen oppnevnte et partssammensatt utvalg 7. september 2018. Utvalget fikk i oppgave å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble i tillegg bedt om å vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat. Videre ble utvalget bedt om å utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

– Havbruk er en av fremtidens næringer i Norge. Kompetansen og verdiskapingen i havbruksnæringen er av stor betydning for landet vårt. Det må vi ta vare på, sier finansministeren.

Flere vurderinger

Det er lang tradisjon i Norge for å bruke utredninger fra utvalg som grunnlag for kunnskap og debatt. Mandatet la opp til at utvalget kunne komme med vurderinger på en rekke områder. Regjeringen sender i dag utredningen på høring uten at den er politisk behandlet, med tre måneders høringsfrist. Stortinget har bedt om at regjeringen kommer tilbake med en vurdering i løpet av våren.

– Vårt mål er å balansere hensynet til næringen, miljøet, lokalsamfunnene og det norske folk på best mulig måte, avslutter finansminister Siv Jensen.

Rapporten er en utredning i serien Norges Offentlige Utredninger (NOU), og representerer utvalgets syn. Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene som fremkommer i rapporten. Utvalgets forslag og høringsuttalelsene til rapporten vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for den videre oppfølgingen.