- Det er viktig for næringsaktørene å få avklart når ulike elementer i kvotemeldingen trer i kraft, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Jeg er derfor glad for at vi i dag kan iverksette to av tiltakene i kvotemeldingen. Begge tiltakene dreier seg om forenklinger av strukturkvoteordningene.

Regjeringens kvotemelding la i utgangspunktet opp til å videreføre dagens strukturkvoteordninger, men det ble også foreslått noen forenklinger som følges opp gjennom dagens vedtak. Det dreier seg om oppheving av kondemneringskravet, og om innføring av en felles avkortingssats på 10 prosent ved all strukturering. Innføringen av en felles avkortingssats på 10 prosent innebærer at det ikke lenger skal gjelde geografiske eller gruppespesifikke avkortinger i strukturkvoteordningene.

Forskriftsendringene trer i kraft i dag. Det legges opp til at søknader om strukturering som er innlevert, men ikke ferdigbehandlet, før denne forskriften trer i kraft, skal behandles i medhold av det regelverket som er gunstigst for søker. Søknader om strukturering som innleveres senere skal behandles etter nytt regelverk selv om det ville ha vært gunstigere for søker å bli behandlet etter tidligere regelverk. Vi viser i den forbindelse til at de aktuelle endringene ble presentert av regjeringen allerede 21. juni 2019 da kvotemeldingen ble lagt fram, noe som betyr at berørte fartøyeiere har hatt god tid til å innrette seg.