Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende tall var 209 tonn, skriver Fiskeridirektoratet. Men det er samtidig langt fra toppåret 2014, hvor salg per sysselsatt var på hele 330 tonn.

Fiskeridirektoratet har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk for norsk akvakultur. Ved å sette sammen data for solgt mengde med arbeidsinnsats i selskapene, har vi utarbeidet en figur som viser utviklingen i salg per sysselsatt i perioden 1994-2021.

Figuren viser hvordan både solgt mengde fisk og salg per sysselsatt økte betydelig i perioden fram til 2005. Deretter kom noen år med ytterligere vekst i solgt mengde, mens salg per sysselsatt varierte fra år til år fram til 2014.

Veksttakten i solgt mengde avtok etter 2012, samtidig som arbeidsinnsatsen i selskapene økte. Dette har ført til at salg per sysselsatt har hatt en nedadgående trend de siste årene. Det vil kunne være ulike forhold som ligger til grunn for at oppdrettsselskapet øker sysselsettingen, men en mulig årsak er økt behov for arbeidskraft blant annet i forbindelse med forebygging og håndtering av lakselus.

Siden det er antall sysselsatte i oppdrettsselskapene som er utgangspunktet for figuren vil måten næringen og det enkelte selskapet organiserer seg på, ha betydning for utviklingen. Dersom oppgaver som har vært utført av egne ansatte blir satt ut til leverandører, vil den registrerte arbeidsinnsatsen i oppdrettsselskapet bli relativt lavere, og salg per sysselsatt bli høyere enn om selskapet utførte oppgavene selv.