- Det er ikke foretatt en konsekvensutredning, dispensasjonssøknaden er ikke sendt til høring hos interessentene, og til tross for tidligere henvendelser der vi har bedt om å få tilsendt fiskerirelaterte saker, kan vi ikke se å ha mottatt denne til behandling, skriver Cecilia Rockwell, rådgiver i Fiskarlaget Nord. Hun spør om det virkelig er slik at kommunen lar interessentene til Kverva AS, Folketrygdfondet, State Street Bank And Trust Co. og de andre aksjeeierne i SalMar veie tyngre enn kommunens egne næringsutøvere.

Lokale fiskere har ikke ant hva som foregikk før sakspapirene ble lagt ut til et formannskapsmøte for to uker siden. De har bedt om hjelp fra Fiskarlaget Nord. Som har tatt bunntenning.

- Det er svært uhensiktsmessig og uforutsigbart dersom en aktør får anledning til å opprette nye lokaliteter uten at andre aktører får anledning til å medvirke, slik praksis er i både Forvaltningsloven og i Plan -og bygningsloven. Det er tydeliggjort behov for en langtidsplan som viser hvordan de ulike næringene skal vies plass og avveiningene av disse hva angår kystsonen i kommunen, skriver Rockwell og fortsetter:

- I søknaden skriver SalMar om sine behov, uten at disse er dokumentert. Er det slik at øvrige lokaliteter har nådd maks utnyttelse i henhold til tillatelsene? Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom bærekraftig produksjon og nye lokaliteter dersom aktøren har ledig kapasitet i sine allerede eksisterende lokaliteter. Denne tilnærmingen båndlegger arealer som andre aktører kan ha like stor, om ikke mer, nytte av.

- Rådmannens innstilling viser til §13-1, 2.ledd i PB; Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Vi bestrider rådmannens vurdering all den tid det ikke er garantert hvorvidt dette vil/vil ikke vanskeliggjøre en planleggingsprosess. Det er en pågående rekruttering til fiskerinæringen og for de unge entreprenørene som ønsker å prøve seg er det mest økonomisk og praktisk å starte med mindre fartøy. Disse er avhengig av arealer i ly av vær og vind som fjordene gir. Det er derfor betenkelig å bortlove arealer uten en helhetlig tanke for framtidas rekruttering av nye næringsaktørers arealbehov, skriver hun.